Kartläggning av kompetensförsörjningen 2020

Region Värmland har kartlagt branschernas kompetensbehov som visar att Värmland i högre grad behöver attrahera kompetent arbetskraft. Behovet har förstärkts ytterligare i och med coronavirusets framfart.

Region Värmland har tagit fram en rapport i samverkan med det värmländska näringslivet och offentlig sektor, där man kartlagt den värmländska kompetensförsörjningen. En uppföljning har gjorts för att även fånga upp hur situationen förändrats under pandemin. Kartläggningen visar på utmaningar men också på lösningar. 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Här kan du läsa en kortversion av rapporten med de viktigaste slutsatserna och förslagen.

Filmer 

Tre filmer har tagits fram i anslutning till rapporten som riktar sig till tre olika målgrupper: beslutsfattare, näringsliv och skola.

Beslutsfattare

Näringsliv

 Skola 

 Kommunrapporter 

Region Värmland har även tagit fram specifika rapporter till Värmlands 16 kommuner. De bidrar med ett brett underlag för att bedöma det egna utgångsläget och ger en överblick över hur befolkningen förväntas förändras till 2040. Generellt minskar befolkningen i arbetsför ålder samtidigt som framför allt den äldre delen av befolkningen ökar. Detta kommer bland annat ställa förändrade krav på äldreomsorg. 

Samtliga kommunrapporter innehåller befolkningsstatistik, arbetslöshet, utbildningsnivå, gymnasiebehörighet, unga som varken arbetar eller studerar, övergång till eftergymnasial utbildning, samt antal anställda per bransch.   

Kommunrapporterna kommer att följas upp med ett visst intervall.  

Här kan du ladda ner kommunernas rapporter.