Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är en övergripande plan för det regionala utvecklingsarbetet i Värmland. Den skapar en bild över länets tillgångar, möjligheter och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla gemensamt kring.

Den nuvarande Värmlandsstrategin löper ut 2020 och det är dags att ta fram en ny. Hösten 2019 innebar en omfattande dialogprocess. I den stakade Region Värmland tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånare ut en riktning för länets utveckling fram till 2040.

Tanken är att ju fler som involveras i framtagandet av strategin, desto mer kraft i utvecklingsarbetet. Genom att sedan sträva mot att förverkliga en gemensam vision skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin tas fram på uppdrag av regeringen och utgör grunden till andra strategier på exempelvis regional och kommunal nivå. Region Värmland samordnar arbetet, men strategin skapas och genomföras av en mängd aktörer. Alla som bor och verkar i länet påverkar varje dag utvecklingen av Värmland.

2021 ska den nya strategin stå klar.

Obs! Värmlandsstrategin skjuts upp (uppdaterat 27 mars 2020) 

Med anledning av coronasmittan har Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd beslutat att skjuta upp arbetet med Värmlandsstrategin. När det kan tas upp igen beror på hur läget utvecklar sig. Nu tar man fram en ny tidsplan som tidigast kan presenteras i juni 2020.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss i projektgruppen. Här finns våra kontaktuppgifter.

Vi vill också passa på att tacka för det stora engagemanget så här långt. Vi ser fram emot ett lika bra samarbete när processen tas upp igen!

Processen hösten 2019

Tillsammans med representanter från kommuner, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och invånare har vi arbetat med scenarier, prioriterade områden och åtgärder 20 år framåt i tiden. Engagemanget har varit stort och totalt har flera hundra personer bidragit till strategiprocessen och länets utveckling.

Förutom allmänna workshop-tillfällen och digitala övningar har Region Värmland sökt upp grupper som nyanlända kvinnor, skolungdomar och idéburen sektor. För vi är övertygade om att kreativa och innovativa samhällen kännetecknas av en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer.

Processen våren 2020

Bidragen har vägts samman med analyser och prognoser för framtiden, och tillsammans utgör de kärnan i Värmlandsstrategin. Styrgrupp, extern referensgrupp och intern referensgrupp har varit involverade i arbetet och ett utkast har växt fram.

Remissdialog – skjuts fram

Remissdialogen som skulle ha startat i början av maj läggs nu på framtiden eftersom alla involverade aktörer behöver fokusera på den rådande situationen. En ny tidsplan tas fram och kan som tidigast presenteras i juni 2020. När remissdialogen drar igång beror på utvecklingen framöver. Men alla som vill kommer att få möjlighet att tycka till om remissutgåvan av strategin.

Mer information hittar du på www.varmlandsstrategin.se

Den befintliga strategin: Värmlandsstrategin 2014–2020

I den nuvarande strategin, Värmlandsstrategin 2014–2020, involverades över tusen personer i arbetet. Det resulterade i fyra prioriterade områden, åtta styrkeområden och 33 mätbara mål för Värmland. Strategin genomförs av många, på olika nivåer, dagligen. I den här filmen får vi se hur Hagfors kommun, Karlstads universitet och Röda korset har arbetat.

Halvtidsmätning

När Värmlandsstrategin 2014–2020 antogs genomfördes en så kallad nollmätning av målen för att veta hur utgångsläget såg ut. Till vart och ett av målen kopplades en analys och prognos om den kommande utvecklingen. Vissa mål såg ut att kunna nås utan större svårigheter medan andra var större utmaningar.

Nu har vi passerat halvtid för den regionala utvecklingsstrategin och för att få en bild av hur utvecklingen i länet har varit har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av målen. I den ställs de nya resultaten mot nollmätningen och det finns också nya analyser och prognoser.

Tillbaka till Utveckling & tillväxt