Patientavgifter och högkostnadsskydd

Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd styrs till viss del av lagar och förordningar. I övriga fall beslutar fullmäktige om regelverket.

Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd. För åtgärder på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalar patienten en avgift som endast är en del av den verkliga självkostnaden. Patientavgiften ingår oftast i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader. För åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundas avgiften generellt på självkostnadsspris och ingår inte i något högkostnadsskydd. Det finns vissa undantag.

 1. Vilka vårdgivare ska följa regelverket?
 2. Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för?
 3. Avgifter för öppen hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvård
 4. Avgifter för slutenvård
 5. Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom
 6. Hjälpmedel
 7. Sjukresor
 8. Läkemedel
 9. Avgifter för patienthotellet
 10. Avgifter för tandvård
 11. Avgifter för kopior av allmänna handlingar
 12. Transporter av avlidna
 13. Ersättning vid inställd vård
 14. Bilagor
  Bilaga 1. Prislista Vaccin
  Bilaga 2. Hälsokontroller och intyg

OBS: Ändrade avgifter för intyg från 1 september 2020

Region Värmland har tillsammans med de sex andra regionerna i sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro arbetat fram nya intygsnivåer. En del intyg är subventionerade av regionen och då avgiftsfria eller har en lägre avgift än vad de faktiskt kostar men för de flesta intyg och hälsoundersökningar skall patienten betala självkostnadspris. De nya intygsnivåerna börjar gälla från den 1 september 2020 och du hittar mer om det under stycke 5: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom samt i bilaga 2: Hälsokontroller och intyg.