Till startsidan

Ord och begrepp gällande flyktingar

Det råder ibland begreppsförvirring gällande invandrade personer. Här är några av de vanligaste begreppen.

Flykting

Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige, se Genève-konventionen.

Nyanländ

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem och omfattas av LMA (Lagen om Mottagande av Asylsökande). Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs.

Folkbokförd

Person som fått uppehållstillstånd och ansökt om att bli folkbokförd hos Skatteverket. Först då tilldelas man de fyra sista siffrorna och får ett fullständigt svenskt personnummer. Det krävs ett uppehållstillstånd om minst 12 månader för att skatteverket ska folkbokföra en person. Det är den enskildes ansvar att folkbokföra sig och anmäla flytt. Som folkbokförd omfattas man av många rättigheter och skyldigheter (Socialtjänsten, Försäkringskassan, Transportstyrelsen, CSN m.fl.) Man kan vara folkbokförd utan att vara kommunplacerad.

Kommunplacerad

En person som tagits emot i en kommun och fått ett boende inom kommunen.Till den här gruppen hör NYANLÄNDA.

Anhöriginvandring

Familjeband (som en sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd). Som familjeanknytning räknas fru, make, registrerad partner eller sambo, en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med, föräldrar, barn. Kan vara anhörig till vem som helst som bor i Sverige, inte nödvändigtvis med asylbakgrund, t.ex. kärleksinvandring. De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun. Syskon som fyllt 18 räknas inte som familjeanknytning.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Kvotflyktingar utses av FN genom flyktingorganetUNHCR.

Medborgarskap

Som invandrad till Sverige ska man ha haft PUT i 2, 5 eller 7 år (beroende på typ av uppehållstillstånd) för att kunna ansöka om medborgarskap. Berättigar till att rösta i riksdagsvalet.

Person som vistas utan nödvändiga tillstånd

Tidigare kallat ”papperslös”. Personen har inget aktuellt uppehållstillstånd. Betalar samma avgifter som asylsökande.

PUT

Permanent uppehållstillstånd. En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstill-stånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige. Så snart en person beviljats uppehållstillstånd är det möjligt för deras anhöriga att ansöka om familjeåterförening. Det är föräldrar och barn under 18 år som i första hand får uppehållstillstånd. Betalar som övriga värmlänningar.

TUT

Tillfälligt uppehållstillstånd. Tidsbegränsat. Vanligast är att de som söker uppehållstillstånd i Sverige nu får TUT i 13 månader. Även kortare uppehållstillstånd än 12 månader förekommer och då folkbokför inte Skatteverket personen. Patienten betalar som övriga värmlänningar. 

Gymnasielagen

Ungdomar som fått avslag på sin asylansökan och istället sökt och fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande. Ungdomen får ett TUT. 
Du kan läsa mer hos Migrationsverket.

Kontakta

Micaela Fristedt
010-831 42 46
micaela.fristedt@regionvarmland.se

Gunilla Eriksson
010-831 40 36
gunilla.eriksson2@regionvarmland.se

Jessica Ericson
010-831 40 76
jessica.ericson@regionvarmland.se