Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Hantering av remissomgång tre 2021

Hantering av remissomgång tre 2021

Nu är det dags för en ny remissomgång där 16 kunskapsstöd i form av vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer är utskickade av den nationella kunskapsstyrningsorganisationen.

Nya remisser publiceras vid fyra gånger/år. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Region Värmland samordnar ett gemensamt svar via ansvarig sakkunnig/utvecklingsledare. Svaren ska vara inskickade via digital tjänst på kunskapsstyrning.se senast 16 november. Respektive nationell arbetsgrupp reviderar kunskapsstödet utifrån inkomna remissvar. Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) godkänner reviderade kunskapsstöd. Efter godkännande fattar regionerna beslut om införande.

Ansvarig sakkunnig/utvecklingsledare kommer kontakta de verksamhetschefer som är berörda av respektive remiss.

Förteckning över de remisser som nu går ut och vilket lokalt programområde som samordnar svaren:

Riktlinjer och vårdprogram

LPO Ögonsjukdomar

Sakkunnig: Karl-Johan Hellgren
Utvecklingsledare: Maria Fridfelt

 • Riktlinje för periorbital nekrotiserande fasciit
 • Riktlinje för diagnos och uppföljning vid icke arteritisk ischmetisk optikusneuropati (NAION)
 • Riktlinje för orbitala och periorbitala infektioner
 • Riktlinje för handläggning av bakteriell endoftalmit
 • Riktlinje för handläggning av katarakt

Andra kunskapsstöd

LSG Patientsäkerhet

Sakkunnig: Charlotta Nelsson
Utvecklingsledare: Område vårdkvalitet utser

 • Vägledning för vårdhygieniskt arbete

LPO Kvinnosjukdomar och förlossning

Sakkunnig: saknas
Utvecklingsledare: Camilla Staaf

 • Kartläggning och rekommendation för fosterdiagnostik

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

LPO Psykisk hälsa

 • Sakkunnig: Anna-Karin Törnqvist
  Utvecklingsledare: Susanne Boman
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – fortsatt vård och stöd

LPO Öron- näs och halssjukdomar

Sakkunnig: Peter Stenbom
Utvecklingsledare: Camilla Staaf

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning

LPO Rörelseorganens sjukdomar

Sakkunnig: Per Fisher
Utvecklingsledare: Mia Josephson

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för knäledsartros

Nya och reviderade kunskapsstöd

LPO Cancer

Sakkunnig: Charlotta Gestblom
Utvecklingsledare: Camilla Staaf

 • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom
 • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
 • Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
 • Gynekologiska sarkom – bilaga till Nationellt vårdprogram för buksarkom
 • Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats