Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Remiss från Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för obesitas

Remiss från Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för obesitas

Socialstyrelsen har publicerat remissversionen av Nationella riktlinjer för obesitas för synpunkter.

I likhet med nationellt systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård publicerar Socialstyrelsen remissversioner av sina pågående arbeten för att vården ska kunna lämna synpunkter på dessa.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer riktar sig till alla som arbetar med vård och omsorg men utgör framför allt ett stöd till dem som fattar beslut om hur resurser ska fördelas, det vill säga de personer som styr och leder på olika nivåer i hälso- och sjukvården. Riktlinjerna ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd. Tillståndet kan vara en sjukdom eller ett problem kopplat till en sjukdom och åtgärden är det vården ska göra för att behandla eller diagnostisera tillståndet alternativt för att lösa problemet.

Nationella riktlinjer för obesitas

Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av nationella riktlinjer för obesitas. Riktlinjerna för obesitas är omfattande och inkluderar flertalet av hälso- och sjukvårdens verksamheter inklusive fastigheter och inköp av hjälpmedel.

Regionerna i Region Mellansverige har tillsammans genomfört en sjukvårdsregional gap-analys. Material samlades in i respektive region via Kunskapsstyrningsgruppens utvecklingsgrupp (KSG-UG) under perioden 2 maj till 1 juni. I Värmland ansvarade enhetschef Barbro Eråker tillsammans med utvecklingsledare i Kunskapsstyrning- och patientsäkerhetsenheten för insamling av materialet. Det insamlade materialet kommer att användas för att stödja kommande implementeringsarbete.

Den 22 september genomförs ett sjukvårdsregionalt spridningsseminarium i vår sjukvårdsregion för ansvariga tjänstepersoner, kliniska företrädare och experter. Är du intresserad av att delta på spridningsseminariet kontakta Barbro Eråker.

Öppen remiss

Socialstyrelsen har valt ett öppet remissförfarande för denna nationella riktlinje, vilket betyder att den som vill kan ta del av remissversionen och lämna synpunkter på den via Socialstyrelsens webbplats fram till den 31 juli 2022.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats