Till startsidan

Smittskydd Värmland rekommenderar att Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan följs.

Enligt denna bör varje elev få minst 20 procent närundervisning och minst 20 procent av undervisningen bör utgöras av fjärr- eller distansundervisning. Andelen fjärr- eller distansundervisning bör således ligga på mellan 20 och 80 procent. Vissa undantag från detta gäller enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. I t.ex. utbrottssituationer kan det vara befogat att tillfälligt öka andelen distansundervisning till mer än 80 procent.

Det är viktigt att återgång till närundervisning sker successivt. En lugn och förberedd övergång är viktigt för både elever och lärare. Faktorer som avgör i vilken omfattning närundervisning kan utökas eller behöva begränsas är det epidemiologiska läget i aktuell kommun samt den enskilda skolans möjligheter att göra lokala anpassningar för att minska trängsel i lokalerna. Det är huvudmannen som avgör i vilken omfattning närundervisning utifrån dessa faktorer är möjlig och hur man bör planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna.

För aktuellt epidemiologiskt läge på region- respektive kommunnivå, se Folkhälsomyndighetens hemsida Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering.

Smittskydd Värmland har inte möjligheter att ge detaljerade instruktioner eller återkopplingar för hur varje enskild skola ska anpassa sin verksamhet i förebyggande syfte.

Utbrottssituationer

I situationer där det förekommer smittspridning på en enskild skola eller i ett verksamhetsområde, bör Smittskydd Värmland kontaktas för råd och rekommendationer avseende smittspårning och samråd kring eventuell stängning eller utökad distansundervisning.

Smittskydd Värmlands rekommendation till grundskolornas högstadium i Värmland

Smittskydd Värmland rekommenderar inte distansundervisning i nuläget med hänsyn till det epidemiologiska läget i regionen. Det finns ett tydligt ansvar för huvudman i förordning 2020:115 att bedöma trängsel i skolans lokaler. Distansundervisning är ett verktyg/möjlighet för huvudmannen att undvika trängsel om andra möjligheter är uttömda.

Smittskydd Värmland följer noggrant det epidemiologiska läget och kan utifrån aktuellt smittläge ändra rekommendationerna.

Varje enskild skola ska anpassa sin verksamhet i förebyggande syfte.

Utbrottssituationer

I situationer där det förekommer smittspridning på en enskild skola eller i ett verksamhetsområde, bör Smittskydd Värmland kontaktas för råd och rekommendationer avseende smittspårning och samråd kring eventuell stängning eller införande av distansundervisning.

Användning av skyddsutrustning i skolan

Munskydd och visir

Smittskydd Värmland rekommenderar inte användning av skyddsutrustning (munskydd eller visir) i skolmiljö. I vissa situationer kan dock användning av munskydd eller visir vara av värde. Munskydd eller visir ska inte användas för att ersätta andra effektiva åtgärder för att minska risk för smitta, såsom god handhygien, att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och umgås i en mindre krets.

I vissa situationer kan det vara aktuellt att använda munskydd eller visir för att minska risken för smittspridning i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Sådana situationer kan framförallt uppstå på arbetsplatser vid utförandet av vissa arbetsmoment. Dessa bör identifieras av huvudman och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd eller visir, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.

Handskar

Användande av handskar ska inte användas förebyggande mot smitta av covid-19 i miljöer utanför hälso- och sjukvård.