Ersättning

I Vårdval vårdcentral tillämpas samma regelverk och ersättning för samtliga vårdenheter, oavsett driftsform.

 

Ersättningsmodellen för Vårdval vårdcentral består av följande delar:

  1. Kapiteringsersättning baserad på poäng beräknad utifrån ålder och kön samt vårdtyngd enligt ACG följer medborgarens val av vårdcentral.
  2. Läkemedelsersättning som beräknas utifrån ålder och kön samt ACG på samma sätt som kapiteringsersättningen.
  3. Mödrahälsovårdsersättning baserad på kvinnor i fertil ålder (15-44 år).
  4. Barnhälsovårdsersättning baserad på ålder och kön 0-6 år.
  5. Särskild ersättning för tolk, geografi samt socioekonomi (CNI).
  6. Ersättning för särskilda uppdrag.
  7. Service- administration- och lokaltillägg (SAL-tillägg) till privata vårdcentraler som beräknas utifrån ålder och kön samt ACG på samma sätt som kapiteringsersättningen.

För att likställa förutsättningarna mellan vårdenheter i privat och offentlig drift kommer den momskompensation som regionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift att läggas till ersättningen till de privata vårdenheterna.

Var och en av dessa ersättningsdelar beskrivs närmare i aktuellt krav- och kvalitetsbok. Specifikation över årets särskilda ersättningar finns nedan med samma namn.

Särskild ersättning

Särskillda ersättningar utgår enligt Krav- och kvalitetsbokens ersättningsmodell. Den erhålls enligt utbetalningsschemat nedan.

Utbetalningsschema 

ST

ST-underlag privata (xlsx)
ST-underlag egen regi (xslx)

SÄBO (särskilt boende)

Checklista särskilt boende inkl. LSS skickas till Vårdvalsenheten (docx)
Kriterier för att erhålla ersättning för särskillt boende (docx)

Målrelaterade ersättningar

Ingen ersättning utgår för målrelaterade ersättningar, uppföljning kommer att ske men inte generera någon ersättning. 

Prislistor

hittar du prislistorna för olika verksamhetsområden där godkända vårdgivare inom Vårdval vårdcentral har kostnadsansvar.

Ersättning utöver vårdvalsersättningen

Utomlänsersättning

För att få ersättning för dessa besök så ska vårdgivaren inte skicka in något underlag/faktura till hemregionen. Förutsatt att vårdgivaren registrerar korrekt i journalsystem och kassa så kommer det skapas en faktura från Region Värmland till berörd hemregion. När hemregion betalat fakturan betalar Region Värmland ut ersättning till vårdgivaren. Vårdgivaren ersätts enligt regional prislista som hittas här.

Utomlandsersättning

Rutin och blankett för hur vårdcentral ska få ersättning för utförd vård av medlemmar från andra länder finns nedan:

Rutin (pdf)
Blankett (docx)

Jour- och beredskapsersättning

Blankett för jour- och beredskapsersättning fylls i för att få ersättning.

Blankett för läkare finns här (doc)
Blankett för sjuksköterskor finns här (pdf)

Asyl

Preliminär ersättning betalas ut i samband med vårdvalsersättningen månadsvis och stäms av två gånger årligen. Ingen blankett/faktura ska skickas till Region Värmland.

Stimulansmedel för insatser vid långvarig smärta och psykisk ohälsa

För att stimulera till evidensbaserade insatser för personer med långvarig smärta och psykisk ohälsa får vårdcentralerna under 2019 ersättning för medicinskt bedömningsteam, administrativ koordinator och psykologisk behandling, ersättningen baseras på antal listade i åldern 16 – 67 år.