Ansökan

De vårdgivare som vill ingå Vårdval Fysioterapi måste ansöka om ett godkännande. Ansökan kan lämnas in löpande.

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Region Värmland ställer. Efter samråd och kontrakt kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Värmland.

Ny ansökan

För att en ansökan till vårdval fysioterapi skall vara komplett för att handläggas så skall följande lämnas in, du hittar materialet nedan;

  • Ansökningsblankett till aktuellt vårdval, där blanketten ska fyllas i och bilagor enligt specifikation i ansökan ska bifogas,
  • Checklista för start och drift av vårdenhet ska fyllas i,
  • Förfrågningsunderlagets övriga efterfrågade uppgifter ska bifogas.

Ansökan ska avse hela det redovisade uppdraget.

Ansökan ska vara skriven på svenska och undertecknad av behörig företrädare hos sökanden/vårdgivaren. Kopia på den kompletta ansökan inklusive bilagor ska bifogas på USB-minne

Handläggningstiden fram till beslut beräknas uppgå till ca tre månader. Efter att ansökan godkänts startar införandeprocessen tillsammans med vårdgivaren. Tiden mellan beslut om godkännande och driftstart kan uppgå till ytterligare fyra månader.

Nyanställning

Vid nyanställning inom Vårdval fysioterapi ska blanketten "Ansökan om nyanställning" fyllas i:

Ansökan om vikariat

Nedan hittar du Information och blanketter om hur man ansöker om vikariat inom Vårdval Fysioterapi.

Ändring av vårdgivares uppdrag

Om en vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi önskar att förändra sitt uppdrag så ska vårdgivaren inkomma med en blankett till Vårdvalsenheten. Förändringar av uppdraget kan tex. vara:

  • Öka eller minska tjänstgöringsgrad på befintlig personal
  • Förändring av vårdgivares kontaktuppgifter (tex. telefonnummer, kontouppgifter)

Blanketten som ska fyllas i hittar du här - Ändring av vårdgivares uppdrag (docx)

Ändring under avtalstid

Om vårdgivaren behöver ändra andra uppgifter än nämnda ovan under avtalstiden ska Regionen i god tid få in skriftligt meddelade om ändringen, meddelande skickas till vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Uppsägning av avtal

Om vårdgivaren vill säga upp sitt avtal, så ska detta ske skriftligen till upphandlings- och avtalsenheten. Uppsägningstiden är tolv (12) månader. Kortare uppsägningstid kan komma i fråga om båda parter är överens om föreslagen uppsägningstid.

Övriga upplysningar om uppsägning av avtal finns i krav- och kvalitetsboken.

Du skickar uppsägningen till:

Region Värmland
Vårdvalsenheten
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad