Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor undersöker hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i olika delar av landet och följer förändringar över tid. Undersökningen genomförs vartannat år och det nationella urvalet är 40 000 personer i åldrarna 16–84 år. År 2018 deltog Värmland med ett tilläggsurval vilket ger möjlighet till uppföljning och analyser på länsnivå.

År 2020 kommer Värmland att delta med ett tilläggsurval. Preliminära resultat på länsnivå kommer att publiceras under senhösten 2020.