Folkhälsostrategi

Region Värmlands folkhälsostrategi tydliggör Region Värmlands folkhälsouppdrag och vilka områden som är prioriterade. Visionen är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Syftet med folkhälsostrategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning av indikatorer inom området.

Det övergripande målet är att Region Värmland ska främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet utifrån befolkningens behov. Visionen är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Tre områden är prioriterade:

  • Barns och ungas hälsa.
  • Levnadsvanor bland vuxna.
  • Psykisk hälsa bland vuxna.

Ny länsövergripande folkhälsoplan

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 och därmed finns goda möjligheter och förutsättningar att ta ett större grepp med en länsövergripande folkhälsoplan.

Ett arbete har startat med att ta fram en folkhälsoplan för god och jämlik hälsa för perioden 2021–2025. Den tar sin utgångspunkt i en analys av befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. 

Remissversionen av Värmlands folkhälsoplan 2021-2029 finns här 

Värmlandsstrategin 2014-2020

Folkhälsostrategin har koppling till Värmlandsstrategin (den regionala utvecklingsstrategin) som uttrycker hela länets ambitioner om livskvalitet för alla - oavsett var i länet man bor eller vilken bakgrund man har. I Värmlandsstrategin finns uppsatta mål kring utbildning, arbete, kommunikationer och vård och omsorg, men också kultur och idrott. Värmlandsstrategin är en så kallad paraplystrategi som pekar ut vad som ska göras i Värmland, men inte hur. Därför kopplas befintliga handlingsplaner och fördjupade strategier till Värmlandsstrategin inom en mängd områden, exempelvis folkhälsa.

Ny Värmlandsstrategi för 2021–2040

Den nuvarande Värmlandsstrategin löper ut 2020 och det är dags att ta fram en ny. I den ska Region Värmland tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånare staka ut en riktning för länets utveckling fram till 2040.