Ohälsosamma matvanor

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för att människor i Sverige ska bli sjuka och dö i förtid. Därför behöver vi arbeta för att förbättra matvanorna hos befolkningen.

Samhället behöver utformas så att det skapar förutsättningar för att alla ska kunna äta bättre. Det är ett långsiktigt arbete som involverar många olika verksamheter – både det offentliga, till exempel skolan och vården, och näringslivet. Nationellt är det Livsmedelverket som har uppdraget att verka för bra matvanor.

Nationellt nätverk för bra matvanor

Livsmedelsverket leder ett Nationellt nätverk för bra matvanor med representanter för regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Skolverket och Socialstyrelsen.

Syftet med det nationella nätverket är att inspirera, utbyta kunskaper och erfarenheter samt utgöra en kanal för att snabbt sprida nyheter och information.

Det nationella nätverket arbetar för att:

  • öka förståelsen för bredden i arbetet med bra matvanor
  • särskilt uppmärksamma hälsoaspekter för matvanorna
  • identifiera strategier för att på sikt öka genomslaget för arbetet med bra matvanor

Nätverket vill sprida kunskapen om att matvanor påverkar både hälsa, miljö och jämlikhet.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana.

Levnadsvanor som inkluderas i riktlinjen är: 

  • tobaksbruk (rökning och snusning)
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosmamma matvanor

Hälso- och sjukvårdens roll

Hälso- och sjukvården har en viktig roll att identifiera ohälsosamma levnadsvanor. För att identifiera ohälsosamma matvanor hos vuxna ska hälso-och sjukvården använda ett kostindex. Vid ohälsosamma matvanor bör patienterna erbjudas ett kvalificerat rådgivande samtal. Ett kvalificerat rådgivande samtal innebär att hälso-och sjukvårdspersonal för en personcentrerad dialog med patienten i syfte att stödja denna till bättre matvanor.

Länsstrategi

Region Värmland, kommunerna, Friskvården i Värmland och Värmlands idrottsförbund har tillsammans tagit fram Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland.

Strategin ska vara ett stöd för att initiera, utveckla och följa upp länets gemensamma arbete för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och unga 0–18 år. Den gäller åren 2017–2021.

Länkar till dokument och webbsidor med information om levnadsvanor