Funktionsrätt

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar oavsett funktionsnedsättning.

Har du frågor om Covid-19?
Här finner du länkar till tillgänglig information.

De mänskliga rättigheterna förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen trädde i kraft i Sverige i januari 2009.

Definitioner

  • Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person. 
  • Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det är inte personen som har ett funktionshinder utan personen hindras av något i omgivningen.
  • Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, skola, arbetsliv med mera. Begreppet ger också en tredje dimension vilken handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle. 

Funktionrättsstrateg

Funktionsrättsstrategen, tidigare handikappkonsulent har ett övergripande och strategiskt ansvar för funktionsrättsfrågort med ansvarar för planering, utveckling och samordning av Regionens insatser inom området funktionsrätt.

Funktionsrättstrategen har ett nära samarbete med funktionsrättsorganisationerna, är samordnare för Regionens samverkansavtal med Funktionsrätt Värmland och är ansvarig tjänsteman i Rådet för funktionsrätt samt pensionärsråd.

Rollen innebär också administrativt ansvar för regionbidrag till patient- och funktionshinderrörelsen samt enskilda.