Till startsidan
Till startsidan

God och jämlik hälsa

Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik – alla ska ha samma möjlighet till en god hälsa. Insatser för att förbättra hälsan riktas till hela befolkningen men anpassas efter de behov som finns i utsatta grupper.

I Sverige blir vi generellt sett friskare och lever längre men skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper. Ojämlik tillgång till resurser som främjar hälsa leder till skillnader i riskutsatthet, mottaglighet och sårbarhet.

Hälsofrämjande arbete syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.

Förebyggande arbete syftar till att minska risken för uppkomst av ohälsa, skada, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Båda insatserna kan riktas till individer, grupper eller hela befolkningen, antingen generellt eller till olika riskgrupper. Insatserna kan även riktas mot livsvillkor eller de arenor där människor lever och verkar.

För att nå jämlik hälsa behövs olika insatser för olika grupper. Samtidigt måste de system som erbjuder stöd till befolkningen utformas på ett sätt så att det ger jämlika möjligheter för alla att ta del av och tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande. Rättvisa handlar inte om att alla ska få lika. Rättvisa och jämlika förutsättningar handlar om att några behöver lite mer stöd och resurser och andra lite mindre.

Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsan i en befolkning kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer.

Hälsans bestämningsfaktorer

Figuren ovan illustrerar hälsans bestämningsfaktorer som olika lager, från faktorer som individen själv bär på (ålder, kön och arv) till samhälleliga, strukturella faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden.

De åtta målområdena

Folkhälsoarbete fokuserar på att stärka frisk- och skyddsfaktorer, men också på att påverka skillnader i hälsa mellan olika grupper. Arbetet ska förbättra förutsättningarna för hela befolkningen inom de åtta nationella målområdena:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Mer information

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats