Region Värmland logga

Konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö

Vi rör oss allt mindre, vilket kan påverka inte bara fysisk, utan också psykisk hälsa. Men det går att bygga samhället så att det bidrar till både bättre hälsa och minskad suicidrisk. Om det handlar konferensen Hälsofrämjande och suicidpreventiv fysisk miljö.

Tid och plats

Torsdag 5 oktober klockan 9–16, på Karlstad CCC.

Målgrupp

Konferensen är till för chefer och medarbetare inom samhällsplanering, trafikplanering och folkhälsoplanering samt för förtroendevalda inom Region Värmland och länets kommuner.

8:30–9:00
Incheckning samt frukostmacka med dryck

9:00–9:15
Inledning

Marika Andersson, moderator

Elisabeth Björk, ordförande i kollektivtrafiknämnden

9:15–9:45
Rum för rörelse: Att skapa livsmiljöer som främjar fysisk aktivitet bland de barn som behöver det mest

Johan Högman, lektor i idrottsvetenskap och filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Idag rör sig många barn för lite för att kunna upprätthålla en god hälsa. En stor anledning är sättet som barns livsmiljöer är utformade. Sammanhangen för rörelse blir allt färre. Och hur är det egentligen med de som finns – passar de barn som inte är vana vid fysisk aktivitet? I den här föreläsningen berörs samhällets ansvar att skapa rum som ger förutsättningar för fler barn att leva rörelserika liv.

9:45–9:50
Minipaus

Vi ställer oss upp en stund och pratar med grannen.

9:50–10:20
Planera för friluftsliv

Fredrik Berg, samordnare friluftslivet, Länsstyrelsen Värmland

Friluftsliv och utevistelse har stor betydelse för en god folkhälsa! Det är därför viktigt att säkerställa att det finns attraktiva områden där människor både vill och kan vistas för rörelse eller mental avkoppling i sin vardag. Genom en god samhällsplanering kan vi långsiktigt ta tillvara, men även utveckla, nya områden för friluftslivet.

10:20–10:40
Frukt och kaffe eller te

10:40–11:10
Physical literacy - Samhällsplanering som främjar rörelse och fysisk aktivitet

Johannes Hedlund, strateg inom hållbar regional utveckling, Region Sörmland

Johannes delar med sig av erfarenheter från projektet FASIS (Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland). I FASIS utforskades bland annat perspektivet Physical Literacy (rörelseförståelse). Det gjordes för att få fler personer att hitta glädjen i rörelse och fysisk aktivitet för att därmed främja välbefinnandet. Vi får höra om erfarenheterna av vad denna perspektivförskjutning innebär i samhällsplaneringen.

11:10–11:50
Physical literacy i skolans inomhus- och utomhusmiljö

Robert Bakke-King, samordnare rörelsesatsning i skolan, RF-Sisu Värmland

Vilka möjligheter och hinder finns i utvecklingen av skolan miljö för att främja rörelse? Vi utgår från physical literacy-perspektivet och vänder även blicken mot hur framtidens idrottsarenor kan se ut för att vara mer inkluderande.

11:50–13:00
Lunch

13:00–13:30
Suicidprevention i Värmland

Karen O´Quin, regional samordnare för suicidprevention i Värmland

Karen ger en nulägesbild av suicidproblematiken i Värmland. Hon ger också en kort introduktion till suicidprevention samt det arbete som pågår och är på gång i Värmland.

13:30–13:45
Att förebygga suicid – fysisk miljö

Filippa Myrbäck, sektionen för hälsa och jämställdhet, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Vi får information utifrån inspirationsmaterial för kommunernas arbete.

13:45–14:15
Suicidalitet i samhället och transportsystemet

Anna Lena Andersson, medicine doktor och forskare vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (Nasp)

Anna Lena talar om suicid i samhället, förekomst och riskfaktorer. Hon berättar om hur stort problemet är i vägtrafik, vid broar och på järnvägen. Går det att förhindra självmord?

14:15–14:30
Fika

14:30–15:00
Åtgärder för suicidprevention i offentliga miljöer

Johan Fredin, psykolog och forskare, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (Nasp)

Johan presenterar vilka åtgärder som har empiriskt stöd för att de minskar suicid i transportsystemet (och andra offentliga miljöer).

Johan deltar via länk.

15:20–15:55
Så här kan man börja

Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg och säkerhetsskyddschef, Vingåker kommun

Gott exempel från Vingåker kommun.

15:55–16:00
Avslutning

Karen O´Quin och Marika Andersson

Kostnad och anmälan

Ingen deltagaravgift tas ut. Vi bjuder på fika, frukt och lunch.

Anmäl dig här senast 27 september.

Arrangör

Arrangörer för konferensen är Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland och Samverkan Jämlik barnhälsa.

Fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention

Evenemanget ingår i fokusmånaden om psykisk hälsa och suicidprevention. Fokusmånaden pågår 10 september till 10 oktober.

Läs mer här.

Sidan uppdaterad