Region Värmland

Rapportmall

Hbtq diplomering

Rapportmall bild

Region Värmland erbjuder sina verksamheter hbtq-diplomering.

Varför hbtq-diplomering?

Utbildningen ska öka medvetenheten i frågor om hbtq och om hur vi bemöter patienter, varandra och andra personer som vi träffar.

Region Värmlands värdegrund

Hbtq-diplomeringen är en del av arbetet att förverkliga Region Värmlands värdegrund ”Ett Värmland för alla” och går i linje med
ökad satsning på konkreta verktyg för att hela Region Värmland
fullt ut ska bli en inkluderande, jämlik och jämställd organisation.

Syfte med utbildningen

Syftet med hbtq-diplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i Region Värmlands verksamheter, både utifrån ett patientperspektiv, ett arbetsmiljöperspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att deltagare får tillräckligt med
kunskap och verktyg för att fortsätta arbeta aktivt med hbtq-frågor
i sin verksamhet.

Målgrupp för diplomering

Alla verksamheter inom Region Värmland, både med och utan patientkontakt, kan genomföra hbtq-diplomeringen.

Hbtq-diplomering kan inte genomföras av individuella medarbetare utan riktar sig till hela verksamheter. En verksamhet kan vara exempelvis ett team, mottagning, avdelning, enhet eller klinik.

Vid hbtq-diplomering av organisationsöverskridande verksamheter med kommunala och regionala aktörer, till exempel familjecentraler och ungdomsmottagningar, inbjuds kommunens medarbetare att delta avgiftsfritt tillsammans med regionens verksamhet.

Effektmål för verksamhet

Alla verksamheter inom Region Värmland, både med och utan patientkontakt, kan genomföra hbtq-diplomeringen.

 • Fortsätta ett strukturerat och kontinuerligt arbete med normmedvetenhet
  och hbtq-frågor utifrån den framskrivna handlingsplanen.
 • Fortsätta uppmärksamma och åtgärda begränsande normer och strukturer
  i verksamheten.
 • Minst 9/10 medarbetare (inklusive chef) ska ha genomgått hbtq-diplomeringen för att verksamheten ska bli diplomerad. Detta inkluderar även läkare.

Övergripande upplägg

Verksamhetsgemensamma träffar tillsammans med utbildare.

 • Utbildningsträff 1
 • Utbildningsträff 2
 • Utbildningsträff 3
 • Utbildningsträff 4

Upplägget kan anpassas för verksamheter som ej har möjlighet att stänga ner sin verksamhet genom att de två halvdagsträffarna (utbildningsträff 1 & 2) erbjuds vid flera tillfällen så att all personal har möjlighet att gå.

Två utbildningspaket att välja mellan

Fysiskt paket:

 • Alla fyra utbildningsträffar sker fysiskt på plats
 • Kriterier: Ändamålsenliga lokaler för antal deltagare och eventuella tillgänglighetsbehov

Digifysiskt paket:

 • Två utbildningsträffar (1 & 2) sker digitalt, live på Teams
 • Två utbildningsträffar (3 & 4) sker fysiskt på plats
 • Kriterier: Alla deltagare har tillgång till enskild dator med skärm, kamera och mikrofon

Chefers ansvar under hbtq-diplomeringen

 • Kommunikation med utbildare
 • Aktivt deltagande genom hela utbildningsprocessen
 • Mål för verksamhet
  • På vilket sätt kan vi få in detta arbete i vårt systematiska arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljö under processen

Är ni intresserade av att bli
hbtq-diplomerade?

Då kan verksamhetens närmsta chef besvara frågorna i intresseformuläret, se länken nedan.

Observera att alla obligatoriska frågor måste besvaras.

Vissa frågor kan kräva förankring hos verksamhetens ledning och/eller hos medarbetare innan de kan besvaras.