Till startsidan

Barn som anhörig

Forskning visar att barn som inte får stöd i samband med en allvarlig kris i familjen löper risk att utveckla ohälsa senare i livet. När föräldrar eller andra vuxna i familjen har allvarliga svårigheter påverkar det barnen. Barn som är anhöriga är särskilt sårbara av flera skäl.

Barn är beroende av sina föräldrar och sin familj och kan också ha svårt att förstå det som händer. Enligt 5 kapitel 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar att ge information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med är sjuk eller plötsligt avlider.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Riktlinje

I Region Värmland finns riktlinjen Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall. Den ska säkerställa att barn ska uppmärksammas och får information när en anhörig är sjuk eller plötsligt avlider.

Riktlinjen visar vilket ansvar hälso- och sjukvården har för stöd och information. I ansvaret ingår också att verksamheter ska upprätta verksamhetsnära rutiner och dokumentera samtal om och med barn.

Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall - riktlinje (pdf) Pdf, 365 kB..

Vem gör vad?

Modellen nedan visar att alla inom vården ska kunna fråga patienter om deras barn. Vissa inom vården ska ha mer kunskap inom området och vissa barn ska kunna få vård.

Samverkan med andra aktörer är viktigt och den som känner oro för att barnet far illa ska alltid göra en anmälan till socialtjänsten.

Information till närstående

Sorg hos barn och unga (1177.se).