Region Värmland logga

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsgrupp funktionsrätt

Utvecklingsgruppen för funktionsrätt arbetar för utveckling och god kvalitet av hälso- och sjukvård, rådgivning, annat personligt stöd och för att sprida kunskap om området funktionsrätt.

Utvecklingsgruppen för funktionsrätts uppdrag

I utvecklingsgruppen ingår representanter från berörda områden inom hälso- och sjukvården och gruppen leds av funktionsrättstrateg och LSS-handläggare. Utvecklingsgruppen har övergripande strategiskt samordningsansvar för område funktionsrätt i Region Värmland och ansvarar för att kvalitets- och förbättringsaspekter uppmärksammas. Gruppen ska också bidra till ökade kunskaper om område funktionsrätt inom hela hälso- och sjukvården.

Utvecklingsgruppen ska:

  • Bevaka rätten till vård, behandling och stöd samt verka för att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda inom Region Värmlands hälso- och sjukvård med utgångspunkt i både HSL och LSS.
  • Uppmärksamma och påtala brister i stödet till personer med funktionsnedsättning och arbeta för att åtgärda bristerna genom att samordna och samverka med verksamheter inom landstingets hälso- och sjukvård.
  • Bistå verksamhet som får ansvar för att verkställa beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS.
  • Samverka med berörda verksamheter för utveckling av evidens, dokumentation, metoder och arbetssätt riktat till personer med funktionsnedsättning.
  • Bevaka forsknings- och utvecklingsfrågor och vara kanal till relevanta forskningsinstitutioner.

Utvecklingsgruppen ska också visa på:

  • Behov av kompetensutveckling inom området funktionsrätt samt föreslå och ansvara för att ta fram generella eller riktade utbildnings- och informationsinsatser.
  • Behov av verksamhetsutveckling inom området funktionsrätt, föreslå åtgärder och erbjuda stöd för att genomföra konkreta aktiviteter.
  • Områden som behöver utvecklas i organisationen, föreslå åtgärder och se till att utvecklingsbehovet hanteras av rätt instans i organisationen.

Samverkanspartners funktionsrätt

Region Värmland ingår i samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Specialitetsrådet för funktionshinderområdet ansvarar övergripande för det regionala samarbetet och utvecklingsarbete inom området.

Region Värmlands utvecklingsgrupp samverkar även med funktionsrätt Sverige.

Minnesanteckningar

2023

2022

2021

Sidan uppdaterad