Region Värmland logga

Kunskapsbank

Kunskapsbanken innehåller utbildningsmaterial, länkar till nationella och regionala aktörer, rapporter och litteraturtips inom området.

Definition av våld i nära relationer från Socialstyrelsen

Med våld i nära relation avses våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Begreppet närstående syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation med. Det kan handla om såväl makar, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation med. Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda fallet. 
(Prop. 2006/07:38 s. 31).

Mer information

Grundkurs om våld i nära relationer

Webbkurs om våld (webbkursomvald.se) - en  introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Webbstöd för vården

Webbstöd (nck.uu.se) för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer. Webbstödet innehåller faktatexter, filmer, expertintervjuer och reportage i form av lärande exempel. 

Att våga fråga om våld - utbildningsmaterial

Handböcker 

Nationella aktörer

Särskilt utsatta grupper

Utbildningsmaterial från Socialstyrelsen.

Övrigt

Barn

Fördjupning

Övriga aktörer

Sidan uppdaterad