Samverkan i folkhälsofrågor

Ingen samhällsaktör kan ensam förbättra folkhälsan - det framgår tydligt i de nya folkhälsopolitiska målen. Helhetssyn och gemensamt ansvarstagande är centrala delar som kan förbättras genom samverkan. Samverkan är dock inget självändamål.

På dessa sidor beskrivs några av de övergripande samverkansforum och arenor som finns. Utöver dessa finns det en mängd nätverk, arbetsgrupper och samverkansforum kopplade till enskilda sakfrågor.

I Regeringens proposition God och jämlikhälsa poängteras vikten av tvärsektoriellt arbete. Det krävs insatser från de flesta sektorer i samhället – från det offentliga, från näringslivet och folkrörelserna, för att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet.

Kommissionen för jämlik hälsa beskrev behovet av samverkan och samordning inom folkhälsoområdet väl, i sitt slutbetänkande till Regeringen:

"För att få till stånd ett förebyggande och långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa behövs ett sektorsövergripande arbetssätt och en utvecklad samverkan och samordning mellan olika områden, processer och perspektiv på nationell nivå [...]. Det behövs på samma sätt en utvecklad samverkan på den lokala och regionala nivån, samt mellan nationell, regional och lokal nivå. Detta inkluderar såväl offentliga aktörer, som det civila samhället, professioner, näringsliv och akademi."

Sidan uppdaterad