Målbildsarbetet för Nära vård

I hela landet pågår ett arbete för att utveckla och ställa om till en nära vård och omsorg. Region Värmland och länets kommuner tar tillsammans fram en målbild för omställningen som ska vara klar årsskiftet 2021/22.

Målbildsarbetet sker tillsammans med medarbetare, chefer, ledare, politiker och med värmlänningarna.

För att hälso- och sjukvården ska fortsätta att vara effektiv och av hög kvalitet, och för att den ska kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vård- och omsorgskedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren.

Arbetet för att skapa en gemensam målbild

Samordningsgruppen för Nära vård fick 2019 uppdraget att ta fram en process för målbildsarbetet och presenterade 2020 ett förslag som är förankrat i samverkansarenan Värmlandsrådet. Samordningsgruppen består av representanter från Region Värmland och flera kommuner och uppdraget var att ta fram en gemensam målbild för Nära Vård i Värmland. Arbetet har skett gemensamt där processen är lika viktig som målbilden.

Målbildsprocessen i korthet:

  • Bygger på samverkan
  • Skapar delaktighet, medskapande
  • Når en bred målgrupp
  • Långsiktighet
  • Målbilden ska kunna följas upp
  • Lärande under processen 

Fokusveckor och workshops 2021 

Under 2021 arrangerade samordningsgruppen två fokusveckor för att öka kunskapen om och skapa engagemang kring Nära vård. I regionala och lokala workshops med medarbetare, chefer, ledare, politiker och värmlänningarna har målbilden också diskuterats och under resans gång har också en målbildsprotyp tagits fram.

Seminarier från fokusveckan

Vad vill du utforska tillsammans med andra under processen? Här kan du lämna dina synpunkter.

 Bildspel "Nära vård ur ett nationellt perspektiv" (PDF)

 Bildspel "Ledning och styrning för Nära vård (PDF)

 Bildspel "Relationen mellan brukarmedveten och digitalisering i en demokratiskt styrd organisation" (extern länk)

 Bildspel "Samverkan och samarbete för en nära vård (PDF)

Bildspel "Nära vård - Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland (PDF)