Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun

Innehåll på sidan:

Samarbete mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård

Målet med samarbetet är att säkerställa ett likvärdigt och bra omhändertagande av patienter utanför sjukhusen i länet.

  • Kommunernas MASar har avstämningar en gång per vecka med regionens kontaktpersoner samt Smittskydd, för att förankra rutiner och skapa förutsättningar för trygghet i vårdens övergångar.
  • Kommundirektörerna har avstämning med delar ur delar ur regionledningen en gång i veckan.
  • Samtliga socialchefer har avstämning med delar ur regionens sjukvårdsledning en gång i veckan för strategiska frågor.
  • Enhets- och verksamhetschefer i primärvården möter MAS/socialchef efter behov.   

Basala hygienrutiner 

Film från Region Örebro visar hur man som vårdpersonal skyddar sig mot covid-19. 

Vårdhandboken

På Vårdhandbokens webbplats finns information om basala hygienrutiner och arbetskläder. Här kan du också testa dina kunskaper. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Socialstyrelsens utbildningar om hygien och skyddsutrustning

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner

Övergripande information från Smittskydd Värmland 

Provtagning

Provtagning av patienter i kommunal vård och omsorg

Covid-19, provtagning på patienter på säbo, korttidsboende, hemsjukvård, LSS-boenden samt med personlig assistent i kommunerna

Personalprovtagning

Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av vård- och omsorgspersonal i region och kommun.

Närmaste chef värderar utifrån rutin provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete. För personal som är aktuell för provtagning:

Vård- och omsorgspersonal ska inte använda egenprovtagning via 1177.se vid misstänkt covid-19-infektion.

Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal

Ansvar för provtagningen

Provtagning av vård- och omsorgspersonal tidbokas via den centrala samordningsenheten. Provtagningen ombesörjs av Regionhälsans personal i Karlstad, i Arvika sköts detta av personal på akutmottagningen respektive jourcentralen, i Torsby på luftvägsmottagningen.

Centrala samordningsenheten ansvarar för bokning och svar

Förfrågningar tas emot och provtagning sker måndag-söndag. Den centrala samordningsenheten ansvarar för provtagningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare veckans alla dagar.

Väntetid för provsvar

Alla provbeställningar hanteras direkt men patientprover analyseras före om kapacitetsbrist skulle uppstå. De som bokar och beställer proverna kan inte påverka när analysen sker och så fort svaret har kommit kontaktas medarbetaren per telefon. Processen förenklas om man säkerställer att det är korrekt ifyllt telefonnummer till medarbetaren. Dessutom är det viktigt att medarbetaren är informerad om att hen kommer bli uppringd och kan ta emot samtalet. Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Provsvar utlämnas i regel dagen efter provtagning mellan kl 8.00–17.00. Svarstiden kan variera beroende på transport av prover till Karlstad samt att vissa prover kan ta längre tid att analysera

Syfte med provtagning

Syftet med personalprovtagningen är att möjliggöra tidigare återgång i arbete samt som del i smittspårning enligt överenskommelse med Smittskydd Värmland. Det viktigt att provta tidigt i sjukdomsförloppet, även om man inte kan återgå direkt i arbete vid negativt prov, för att påvisa eller utesluta covid-19-infektion. Prov bör helst tas dag 1–4 från symtomdebut men kan tas upp till 7 dagar från insjuknande.

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar.

Läs mer om PCR-provtagning i Region Värmland.

Provtagningsinstruktion: Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Antikroppstest för patientnära personal

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samarbete med regioner och länsstyrelser säkerställa förutsättningar för testning av antikroppar gällande covid-19.

Från och med vecka 30 till och med vecka 40 kommer personal i Värmland inom regionens hälso- och sjukvård, kommunernas vård- och omsorg samt andra med patientnära kontakter att få erbjudande om att boka provtagning för antikroppstest.

I ett senare skede kan även andra prioriteringsgrupper bli aktuella. Vi återkommer med information.

Smittspårning

Smittspårning syftar främst till att informera kontakter som varit utsatta för smitta, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra.

För smittfriförklaring av patient och återgång i arbete för personal med misstänkt eller bekräftad covid-19, se smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation, under rubriken Behandlande läkares ansvar och smittskyddsblad.

Transporter

Transport från, till och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 

Läkemedel

Hantera läkemedel inom kommun

Film om palliativ symtomlindring vid covid-19 

Mätning och uppföljning av BHK

Under rådande situation är det av högsta vikt med 100 procent följsamhet till BHK för att minska risken för smittspridning inom vården. Det gäller inte enbart covid-19 utan här måste också risken för spridning av multiresistenta bakterier och andra smittämnen beaktas. Utbrott av exempelvis multiresistenta bakterier där kohortvård för covid-19 bedrivs kan vara en risk om följsamheten till BHK inte är 100 procent. Region Värmland har därför beslutat att följsamheten till BHK ska följas upp med månatliga mätningar tills vidare. Mätningarna är ett instrument för vårdens chefer att arbeta med för att säkerställa noggrann följsamhet till livsviktiga rutiner.

Riktlinje - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete
Rutin - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Information om corona på olika språk

Här finns informationsmaterial på olika språk om covid-19.  

Vanliga frågor och svar

 

Samlad information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen