Region Värmland logga

Nationell överenskommelse - insatser inom området psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffar varje år en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa där medel för insatser fördelas mellan kommuner och regioner. Medlen kan användas för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Den nationella överenskommelsen sluts mellan socialdepartementet och SKR. Insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 innehåller fyra områden för länsgemensamma insatser, aktiviteter och stimulansmedel:

  1. Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med samsjuklighet.
  2. Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen (sysematisk brukarmedverkan).
  3. Ett stärkt suicidpreventivt arbete.
  4. Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga (ungdomsmottagningar).

Två koordinatorer, en från Region Värmaland och en från länets kommuner, samordnar och koordinerar arbetet i länet, bland annat med hantering av stimulansmedlen och revidering av befintlig handlingsplan. Koordinatorerna arbetar också för en utökad samverkan med brukar- och anhörigorganisationer och är samordnare i samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa, RKPH. 

Region Värmland är projektägare.

Sidan uppdaterad