Till startsidan

Uppdraget för samordningsgrupppen för koordinering psykisk hälsa (RKPH)

Samordningsgrupp för arbetet med regional koordinering psykisk hälsa är RKPH-gruppen. I gruppen ingår representanter för Region Värmland, länets kommuner samt brukar- och anhörigföreningar.

Samordningsgruppens och koordinatorernas uppdrag:

  • Bevaka nyheter, signaler och statsbidrag för utveckling psykisk hälsa.
  • Se över gemensamma avtal och överenskommelser som rör samverkan utifrån psykisk hälsa.
  • Tillse att stimulansmedel inom området psykisk hälsa och suicidprevention hämtas hem, samt återrapporteras till SKR.
  • Anordna två länsträffar per år dit representanter för samtliga kommuner och regionen inbjuds.
  • Upparbeta ett mer strukturerat samarbete med brukar- och anhörigföreningar.
  • Tillsammans med en arbetsgrupp ta fram och följa upp en handlingsplan för det gemensamma arbetet. Handlingsplanen ska innehålla aktiviteter inom olika nivåerna: Främja psykisk hälsa, förebygga, arbeta med förebyggande tidiga insatser, specialistnivåer.
  • Kommunicera regelbundet med representanter i region och kommuner och säkra flödet av information i länet.