Skadligt bruk och beroendevård

Region Värmland och Värmlands läns vårdförbund har en överenskommelse angående skadligt bruk och beroendevård i Värmland. Avtalet tecknades i syfte att utveckla området i länet.

Region Värmland ska erbjuda behandling och vård för personer med beroende och/eller skadligt bruk. Många gånger krävs samarbete med andra för att patienten ska få just den vård och behandling hen behöver.

Utbildning: Våga fråga om alkohol och droger

Våga fråga om alkohol och droger (grade.se)

Nationella riktlinjer och länsöverenskommelser

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård och stöd vid missbruk och beroende (socialistyrelsen.se) syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende (vardochinsats.se)

Länsöverenskommelserna för vuxna samt barn och unga utgår från nationella riktlinjerna. För de fem geografiska områdena i länet finns sedan lokala handlingsplaner som beskriver vilken aktör som ansvarar för vad.

Länsöverenskommelser finns på Värmlands läns vårdförbund (varmlandsvardforbund.se)

Relaterade verksamheter

Verksamheter som hälso- och sjukvården – i enskild regi eller i samverkan –bedriver vård- och insats för målgruppen är:

Struktur för gemensam ledning och styrning i länet

Ansvaret för utvecklingen av skadligt bruk och beroendevården delar Region Värmland med alla Värmlands läns vårdförbund (länets 16 kommuner):

Organisering beroendevården i Värmland (PPT) Powerpoint, 891 kB.

Politisk styrgrupp

Representation från Region Värmland och från Värmlands läns vårdförbund. Ordförandeskapet roterar i två-årsperioder. Styrgruppens uppgift är övergripande lednings, styrning och utveckling av den samlade skadligt bruk och beroendevård i Värmland i enligt med överenskommelserna.

Central ledningsgrupp

Tjänstepersoner/chefer: två socialchefer, förbundschef Värmlands länsvårdförbund och regionens områdeschef för öppenvård. Vidare ingår för närvarande skolhälsovårdsöverläkare Karlstads kommun, regionens utvecklingsledare barn och unga, utvecklingsledare beroendecentrum, verksamhetschef länsgemensam psykiatri, verksamhetschef allmänmedicin samt sekreterare.

Ledningsgruppens uppgifter kan i huvudsak beskrivas enligt följande:

  • Operativt och strategiskt övergripande ansvar enligt styrgruppens inriktningsbeslut
  • Årlig genomförandeplan och uppföljning.
  • Övergripande analys av avvikelser.
  • Kvalitetssäkring mot nationella riktlinjer (Kunskapsstyrning).
  • Uppföljning mot lokala ledningsgrupper.

Sidan uppdaterad