Pågående och planerade arbeten inom Regional koordinering psykisk hälsa

Efterhand som arbetet fortskrider kommer vi på denna sida berätta om de olika arbeten och insatser som genomförs inom eller med stöd av Regional koordinering psykisk hälsa.

Plan för god psykisk hälsa i Värmland

Under hösten 2021 kommer planen att spridas och implementeras.

Här kan du läsa mer om planen

Den statliga Samsjuklighetsutredningen

Den statliga Samsjuklighetsutredningen (Dir 2020:68) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur samordnade insatser vid samsjuklighet med psykisk ohälsa kan säkerställas. Det gäller vård, behandling och stöd för barn, unga och vuxna med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och psykisk ohälsa.

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att personer med samsjuklighet ska kunna erbjudas en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg.  

Värmlands del i detta arbete avslutas i april. Fortsatt utvecklingsarbete sker i samverkan med Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland i olika former av aktiviteter.

Läs mer om samsjuklighetsutredningen (sou.gov.se)