Ersättning Vårdval fysioterapi

I Vårdval fysioterapi används samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga anslutna fysioterapeuter, oavsett driftsform.

För att likställa förutsättningarna mellan enheter i privat och Regionens egen regi görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Region Värmland har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift till de privata fysioterapeuter som är anslutna till Vårdval Fysioterapi.

Ersättningsmodellen består av tre delar:

  • Fast ersättning med prestationskrav.
  • Ersättning för service-, administration- och lokaltillägg (SAL) till de privata utförarna.
  • Ersättning för ej avdragsgill mervärdesskatt till de privata utförarna.

Ersättningen betalas ut varje månad, månaden efter verksamhetsmånad. Den patientavgift som tas ut ses som ett förskott på den ersättning som Region Värmland betalar ut.

Ersättning för besök gjorda av personer som inte är folkbokförda i Värmland utgår enligt särskilda regelverk. Särskilda riktade statsbidrag samt regionala satsningar och uppdrag kan tillkomma. Det finns ingen möjlighet att lyfta ytterligare ersättning för det avsedda uppdraget utöver vad som framgår i förfrågningsunderlaget och på denna hemsida.

Region Värmland har rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen. Vid varje nytt budgetbeslut kan Region Värmland besluta att den totala resursen för Vårdval Fysioterapi ändras med hänsyn tagen till nya ekonomiska förutsättningar

Ersättning utöver Vårdvalsersättningen

Utomlänsersättning

För att få ersättning för dessa besök så ska vårdgivaren inte skicka in något underlag/faktura till hemregionen. Förutsatt att vårdgivaren registrerar korrekt i journalsystem och kassa så kommer det skapas en faktura från Region Värmland till berört hemregion. När hemregionen betalat fakturan betalar Region Värmland ut ersättning till vårdgivaren. Vårdgivaren ersätts enligt regional prislista, hos Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Ersättning för medborgare från andra länder

Rutin och blankett för att privata vårdgivare ska erhålla ersättning för utförd vård av medborgare från andra länder finns i Vida, Region Värmlands IT-system för hantering av styrande dokument.

Asyl

Blankett och mer information om hur behandlande fysioterapeut ska få ersättning för utförd vård av asylsökande och papperslösa finns på vår sida med rutiner.

Sidan uppdaterad