Kommunikativt ledarskap

Cheferna erbjöds en utbildning i kommunikativt ledarskap eftersom de påverkar en stor del av arbetsmiljön. Här är ett kort sammandrag från utbildningen.

Forskargruppen CORE vid Mittuniversitetet, definierar ett kommunikativt ledarskap så här: ” Engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet och uppfattas som öppen och närvarande.”

För forskaren Jesper Falkheimer (docent i media- och kommunikationsvetenskap, tillika rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet) är begreppet kommunikativt ledarskap tårta på tårta. För vad är ledarskap om inte kommunikation? I Tidningen Chef uttrycker han: ”Cheferna får en allt viktigare roll för att skapa gemensam mening och riktning. Och det gör man med ständig kommunikation."

Tycker är svårt

I projektet har vi, likt forskargruppen CORE vid Mittuniversitetet, sett att chefer tycker följande saker är svårt:

 • Sålla bland en stor flod av budskap, från olika håll.
 • Hinna vara synlig och tillgänglig.
 • Veta hur mycket som ska sägas och när.
 • Få igång dialog och engagemang på möten.
 • Förklara varför vissa förändringar ska genomföras.
 • Stå för vissa budskap gentemot medarbetarna.
 • Berätta en sammanhängande historia över tid.
 • Berätta om övergripande frågor (det lokala är enklare).
 • Ge feedback.

Om vi inte tar kommunikation på allvar

Vad som kan hända om vi inte tar kommunikation på allvar:

 • Sämre problemlösning och färre innovationer.
 • Medarbetarna vill eller kan inte vara ambassadörer.
 • Svårt att implementera organisationsförändringar.
 • Sämre trivsel och engagemang.
 • Otydligt varumärke - lågt förtroende både internt och externt.
 • Minskad effektivitet.

(Källa: Kommunikativa organisationer, Lunds universitet 2018.)

Utbildning: Att leda med kommunikation

Därför har vi utbildat deltagande chefer i projektet i ”att leda med kommunikation” för att få verktyg och metoder för att förbättra kommunikationen. Utbildarna var en ledarskaps- och organisationsutvecklare samt kommunikationsstrateg på Region Värmland.

Utbildarna beskrev att chefsrollen och ledarskapet behöver anpassas efter mottagaren och den givna situationen. Chefer behöver vara skickliga på att se vilket sammanhang de befinner sig i och anpassa chefsrollen utifrån det behov och dem de möter.

Medvetenheten om i vilket sammanhang en befinner sig i och att bli funktionell i stunden behöver ökas. Olika roller behöver olika verktyg. I sitt uppdrag behöver chefer lära känna sina medarbetare. Här är kommunikation ett viktigt medel.

Illustration med chef i mitten och texten visionär, förändringsledare, coach och operativ ledare i runt om. 

Om modellen: Olika roller kräver olika verktyg
Chefen är i mitten och förväntningar på en modern ledare är i runt om.

Visionär: Visar vägen framåt och skapar engagemang för att vilja vara med på resan.

Förändringsledare: Förklarar och motiverar varför förändring krävs - skapar förutsättningar för medarbetare att bidra till förändringen. Arbetar med förändringskommunikation.

Coach: Lyssnar, för dialog och ger feedback.

Operativ ledare: Synlig och närvarande i vardagen, skapar tydlighet kring mål, resultat och utmaningar och leder effektiva möten. Ett bra verktyg är ett tydligt kommunikationssystem.

Under utbildningen fick chefer kartlägga hur de idag kommunicerar och reflektera över hur information kan anpassas till olika mottagare och vilka kanaler som kan användas. Informationen behöver bli begriplig, meningsfull och hanterbar för målgruppen.

Genom att ta fram ett kommunikationssystem kan chefen

 • identifiera målgrupp (vem),
 • välja kanal (hur)
 • och ta fram innehåll och budskap (vad).

Men också finna balans mellan formellt/informellt, grupp/individ, operativt/strategiskt, muntligt/skriftligt.

Dessutom upplevdes "veta - känna - göramodellen" användbar för att fundera på hur en eventuell förändring behöver informeras om.

Illustration. En triange med texten Göra längst upp, Känna i mitten och Veta i basen. 

Om modellen: Olika mål kräver olika insatser

Veta (ha kännedom och kunskap)
Insats: Information.

Känna (nå förståelse, motivation, attityd)
Insats: Dialog som gör det begripligt, meningsfullt och hanterbart. Möjlighet till frågor och svar.

Göra (förändra beteende, handling)
Insats: Krävs involvering, utbildning och eller coachning.

Sidan uppdaterad