Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Tjänstedesign ska förbättra rehabiliteringen

Tjänstedesign ska förbättra rehabiliteringen

I projektet använder vi metoden tjänstedesign för att komma fram till hur rehabiliteringen av personer med psykisk ohälsa ska förbättras.

Tjänstedesign är en metod som används för att utveckla verksamheter. Metoden tar vara på kundens behov, erfarenheter, synpunkter på problem och förslag på lösningar. Den fokuserar på kundens upplevelser av mötet med olika aktörer i rehabiliteringsprocessen. Med kund menar vi i det här fallet personer som har psykisk ohälsa och som under sin rehabilitering har kontakt med personal från olika verksamheter.

Metoden är en så kallad designprocess med målet att öka nyttan och tillfredsställelsen för kunden. Utifrån kunders behov identifieras förbättringsområden. Förslag på lösningar presenteras, testas och utvärderas. Nya kunskaper och insikter bidrar till att värderingar, arbetssätt och verktyg utvecklas och förbättras.

Tjänstedesign används allt mer både internationellt, nationellt och regionalt för att utveckla offentliga verksamheter och deras tjänster utifrån individens perspektiv. Flera myndigheter, landsting och kommuner har anammat metoden.

Tydligt användarperspektiv

I vårt projekt ska tjänstedesign användas för att identifiera förbättringsområden och skapa lösningar. Metoden säkerställer ett tydligt användarperspektiv och gör det möjligt för användarna att vara involverade i utvecklingsarbetet. Användare är både kund, patient, brukare, medborgare och personal, det vill säga de som tillsammans använder och utför de aktiviteter som tillsammans bildar en tjänsteleverans.

Vårt projekt använder Experio Labs* designprocess, som också kallas erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. Den består av fem steg: 

1: Förberedaoch identifiera kunden, utmaningar och problem

2: Fånga kundens och personalens erfarenheter.

3: Förstå vad erfarenheterna innebär.

4: Förbättra med utgångspunkt från de erfarenheter som fångats in.

5: Förnya genom att genomföra prioriterade förbättringar.

* Experio Lab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. Centret har som uppdrag att skapa ett möte mellan vård och design. Man gör det genom att involvera personal, patienter och närstående för att utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Experio Lab är en del av Landstinget i Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?