Tolkcentralen

Tolkcentralen i Värmland är placerad på hörselvården på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi erbjuder teckentolkservice till alla döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva i Värmlands län.

Hörande som har kontakt med tolkanvändare kan beställa tolk till ett uppdrag. Tolkningen är kostnadsfri för brukaren. Våra tolkar finns tillgängliga vardag som helg.

Beställa tolk

Du kan beställa tolk via telefon eller e-post.

 

Varför använda tolk?

Att använda tolk ger ökad delaktighet och skapar tillgänglighet och trygghet. Större chans till medverkan, samverkan och påverkan skapas också utifrån personens egna förutsättningar.

Viktigt att veta när du använder tolk:

  • Samtala med varandra i du-form.
  • Tala i vanlig samtalstakt.
  • Prata en i taget, tolken kan endast tolka en person åt gången.
  • Tolka allt som sägs.
  • Var är neutral, objektiv och opartisk.
  • Om du har frågor ställ dem före eller efter tolkningen, men inte under tiden uppdraget pågår, då jobbar tolken.

Vid vissa tolkuppdrag jobbar vi två och två. Vi har tystnadsplikt. Inget som skrivs vid skrivtolkning sparas eller skrivs ut.

Funderar du på något inför tolkningen är du välkommen att kontakta oss på tolkcentralen.

 

Tolkmetoder

Teckenspråkstolkning

Används till döva och hörselskadade personer som har teckenspråk som sitt första språk. De flesta som använder sig av teckenspråkstolkning är födda döva, så kallade barndomsdöva, eller har fått en hörselnedsättning i tidig ålder. Tolkningen sker mellan svenska och teckenspråk och tvärtom. Tolkningen görs av en teckenspråkstolk. Teckenspråket är ett fullständigt språk med egen grammatik och egna språkregler. Teckenspråket är inte internationellt.

Dövblindtolkning

För personer med dövblindhet kan tolkmetoden skifta beroende på graden av syn- och hörselnedsättning, och om svenska eller teckenspråk är första språk. De vanligaste metoderna är tydligt tal, taktil teckenspråkstolkning, avståndstolkning och centraltolkning. Tolken kallas för dövblindtolk. I dövblindtolkning ingår också ledsagning och syntolkning.

Vuxendövtolkning

Används till personer som fått försämrad hörsel i vuxen ålder och som har svenska som sitt första språk. Skrivtolkning är den vanligaste tolkmetoden och utförs av en vuxendövtolk. Tolken skriver på ett tangentbord via en dator och texten läses på liten eller stor bildskärm. Ibland använder tolken TSS-tolkning, Tecken Som Stöd, och tecknar de viktigaste orden i en mening, men tolkningen bygger på svensk grammatik.