10.4 Smittförande gods

Till smittförande gods räknas medicintekniska produkter som används av personer med diarréer, blodsmitta och/eller multiresistenta bakterier.

Felaktig hantering av dessa produkter kan innebära risk för spridning av smitta.
En smittad produkt ska rengöras från smitta där smittan uppstått. Produkten får ej flyttas till annan plats innan rengöring skett.

Desinfektion

Desinfektion ska alltid föregås av rengöring.
Rengör med vatten och rengöringsmedel. Vid rengöring ska skyddsutrustning användas.

Torka också av ytor som kan ha smutsats ner vid rengöring.

Desinfektera med sprit, Perform eller Virkon.