Författningar som styr inom hjälpmedelsområdet

Sjukvårdshuvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Lagar som specifikt reglerar medicintekniska produkter, hjälpmedelshantering, hjälpmedelsförskrivning samt specialanpassningar är:

SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

SFS 2014:821 Patientlagen

SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska i hälso- och sjukvården

SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter

LVFS 2003:11 Föreskrifter om Medicintekniska produkter

 

Medicintekniskt regelverk MDR(EU) 2017/745

SFS 2016:1145 Lagen om offentlig upphandling