Till startsidan

Regeringen publicerar två nya betänkanden med tydliga etiska dimensioner

Det gäller utredningarna ”Komplementär och alternativ vård (Kav)” och ”Organbehandling för donation” från Socialdepartementet.

Komplementär och alternativ vård (Kav)

Utredningen "Komplementär och alternativ vård (Kav)"har redan blivit uppmärksammad för förslag om att öka undervisningen på vårdutbildningar kring icke-skolmedicinska metoder. Nu kommer utredningens förslag till en ändring av den nu klart föråldrade lagstiftningen.

Framförallt vill man skydda personer, särskilt barn, med allvarliga sjukdomar från att få verkningslös behandling istället för evidensgrundad. Det finns redan ett förbud för icke-hälsovårdspersonal att behandla tre sjukdomar - cancer, epilepsi och diabetes - men givetvis ska detta gälla alla allvarligare sjukdomar. Utredningen accepterar Kav för "symptomlindring", där gränsen till behandling kanske inte alltid är kristallklar.Förbudet föreslås även innefatta psykisk sjukdom, och då inte bara medicinsk behandling utan även psykoterapi (en hittills farligt oreglerad marknad).

Organbehandling för donation

Det andra slutbetänkandet har namnet "Organbehandling för donation", vars ordförande varit Sten Heckscher. Den centrala målsättningen har varit att öka antalet organ som kan transplanteras, men under hänsynstagande till individers autonomi och integritet. Det går nu att transplantera organ även från personer vars cirkulation just upphört (DCD) - som alltså inte är "hjärndöda" (DBD) - vilket torde kunna möjliggöra fler transplantationer.

Vidare klargör utredningen vilka intensivvårdsinsatser som får sättas in på en  person som kan bli donator - alltså för att hålla organen så vitala som möjligt innan personen avlider i avvaktan på "hjärndöd" - och hur länge. Slutligen vill man ta bort det de facto-veto som funnits för anhöriga att motsätta sig donation. Nu ska endast den sjukes vilja spela in och man har tre dygn på sig att utröna vilken denna är.

Mer information

Betänkandena är ännu inte publicerade i fulltext, men kommer att kunna återfinnas på Socialdepartemenets hemsida:
www.regeringen.se/socialdepartementet

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén