Till startsidan

Erfarenheter av standardiserade vårdförlopp

Socialstyrelsen har sammanfattat erfarenheterna av satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

2015 påbörjades en satsning för att korta väntetiderna i cancervården med så kallade "Standardiserade vårdförlopp" (SVF). När nu drygt fyra år har gått kan erfarenheterna sammanfattas, vilket Socialstyrelsen gjort dels i en lägesrapport från 2018 och dels i en sammanfattning och samlad bedömning från 2019. Rapporterna är välgjorda och informativa. Hälsoekonomi behandlas utförligt, medan de etiska aspekterna tyvärr blir mer styvmoderligt hanterade.

Satsningen hade fram till hösten 2018 stötts med sammanlagt 1.4 miljarder kronor till regionerna i "stimulansmedel". Det är en betydande resurs. I den hälsoekonomiska delen anges att "förbättrade levnadsvanor" skulle kunna spara över 600 milj kronor per år i minskad cancersjuklighet. Men som vanligt förbiser man att de personer som inte får cancer, eller vars cancerdebut skjuts upp, ändå kommer att bli sjuka och dö och att de då kanske får sjukdomar som är minst lika kostnadskrävande som cancer är. Vinsten bör räknas i längre livslängd, inte i sparade kronor.

Det är givetvis oerhört angeläget att korta utredningstiderna för cancer, en sjukdom som förkortar liv och orsakar stort lidande. Men andra sjukdomar finns, som också starkt försämrar individens livskvalitet och kortar livet och därmed har hög prioritet. Kanske är väntetiderna för dessa en minst lika stor etisk utmaning som för cancerformerna? Ingen gedigen analys har gjorts av detta. Kanske införs nu standardiserade vårdförlopp för flera diagnoser. Klarar man då flaskhalsarna på behandlingssidan? Regionerna och staten går in i en period med krympande resurstillväxt. Stimulansmedlen dras bort och några nya kanske inte kommer att ges. Hur kommer SVF då att utvecklas?

SVF har på många sätt inneburit en cancersjukvårdvård med högre kvalitet och därmed etiska vinster. En mer ingående diskussion av de prioriteringsetiska konsekvenserna av SVF, standardiserade vårdförlopp, brådskar dock.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén