Rapportera försäkringsmedicinsk avvikelse

Här finns information om hur du rapporterar en avvikelse angående försäkringsmedicin i avvikelsesystemet.

När något hänt som lett till att någon skadats, riskerat att skadas eller varit med om en negativ händelse inom Region Värmland – då är det en avvikelse från hur det ska fungera hos oss. En avvikelse kan vara att styrande dokument (rutiner, riktlinjer etc) inte följs, något hos oss sker fast det inte borde ske eller att styrande dokument saknas.

Avvikelser är en viktig del i Region Värmlands förbättringsarbete. Om du rapporterar ärenden som rör försäkringsmedicin i avvikelsesystemet kan ledningen se hur vanligt felet är och arbeta vidare för att förbättra det försäkringsmedicinska området.

Då ska du rapportera en avvikelse inom försäkringsmedicin

Vid brister i följsamhet till försäkringsmedicinska styrande dokument, beteende, samarbete med berörda aktörer, patientsäkerhet, tillgänglighet. Vid brist i följsamhet till den regionala överenskommelsen mellan Region Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Så här gör du för att rapportera försäkringsmedicinska avvikelser i avvikelsesystemet

  1. Du går in i avvikelsesystemet här. Länken fungerar endast om du är på regionens nät
  2. Längst ner på avvikelsesystemets första sida finns tre ingångar. När du rapporterar en försäkringsmedicinsk avvikelse väljer du Miljön – Rapportera avvikelse gällande säkerhet, miljö och organisation.
  3. När du ska välja vilket övergripande område som har drabbats – välj Verksamhet/organisation.
  4. När du ska välja vilken typ av organisatoriska brister som inträffat – välj Försäkringsmedicin.
  5. Fortsätt fylla i formuläret.

I en del fall behöver det göras två avvikelser, till exempel om en patient drabbats av en vårdskada, då ska både en vårdavvikelse och en avvikelse inom säkerhet, miljö, organisation göras.

Detta händer sen

När du rapporterat en försäkringsmedicinsk avvikelse i avvikelsesystemet går rapporten till din närmaste chef (alternativt till dig själv om du är chef). Chefen tar beslut om ni kan hantera avvikelsen hos er eller om den ska gå vidare till någon annan chef.

Din eller någon annan chef hanterar avvikelsen, till exempel genom att kontakta samverkanspart inom försäkringsmedicin. Gäller avvikelsen samverkan med Försäkringskassan ska kontakt tas i första hand med den berörda försäkringsutredaren. Om avvikelsen inte kan lösas med försäkringsutredaren behöver ärendet tas vidare inom myndigheten enligt överenskommen eskaleringsplan. Gäller det bemötande är det en chef till chef-fråga mellan organisationerna. För att få rätt kontaktuppgifter till berörd chef inom respektive myndighet kan kontakt tas med Arbetsförmedlingen via Björn Eriksson bjorn.e.eriksson@arbetsformedlingen.se och Försäkringskassan via Pernilla Mattsson pernilla.l.mattsson@forsakringskassan.se.  Andra generella avvikelser som rör Försäkringskassan tas med den aktuella vårdenhetens kontaktperson på Försäkringskassan. Avvikelsen ska tas upp på enhetsmöte.

Avvikelser som inte kan lösas på chefsnivå lyfts till Försäkringsmedicinska kommittén. Avvikelser som är lösta men som är av principiellt viktig karaktär kan också lyftas till Försäkringsmedicinska kommittén i lärande syfte. Chefen tar kontakt med Caisa Hedlund, caisa.hedlund@regionvarmland.se, ordförande i försäkringsmedicinska kommittén.

Försäkringsmedicinska kommittén kan sedan ta upp avvikelsen i den operativa samverkansgruppens Avvikelseforum som består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland. Avvikelseforum tar upp ärenden för ställningstagande kring vidare hantering.

Avvikelser som inte kan lösas i den Försäkringsmedicinska kommitténs operativa samverkansgrupp Avvikelseforum lyfts till Försäkringsmedicinska samverkansgruppen, som består bland annat av chef för Arbetsförmedlingen Värmland, områdeschef Försäkringskassan och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland.

Sidan uppdaterad