Till startsidan

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar (Komfortrullstol)

Komfortrullstol

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå och svårighet att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.
Barnet har svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.
Möjliggöra en god sittkomfort och ge möjlighet till lägesförändringar.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för patienten.
Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm alltid risken för inaktivitet. Samråd om barnets/ungdomens medicinska status/prognos med läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut, särskilt om viss gångförmåga kvarstår. Detta för att undvika kontraindikationer.

Komfortrullstol upphandlas i olika modeller.

Rullstolens egenskaper: Rullstol med många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Stolens anpassningar kan justeras efter barnets/ungdomens behov. Manövreras av vårdare och/eller barn/ungdom.

Komfortrullstol förskrivs till:

  • barn/ungdom som har behov av rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring.
  • barn som oftast behöver hjälp med förflyttningar av annan person i och ur rullstolen.
  • barn med behov av många inställnings- och anpassningsmöjligheter i sittandet där det kan finnas behov av ett brett tillbehörsprogram.

Utprovning:

Välj modell utifrån användningsområde och barnet förutsättningar. För att kunna göra detta bör förskrivaren vara väl insatt i upphandlat sortiment. Komplettera med tillbehör efter behov. Kontakta barnhjälpmedelskonsulent om du behöver stöd i val av lämpligt hjälpmedel.

Rullstolen bör alltid utprovas med hänsyn till den miljö och förhållanden där den ska användas. Ska barnet köra rullstolen själv/ska rullstolen vara vårdarmanövrerad?

Påhängshjul kan förskrivas till aktiv, allround och komfortrullstol när närmiljön och/eller vardagsaktiviteter kräver det. Var observant på att det ska behövas för frekvent användning och inte endast i fritidsaktiviteter. Om ej kombinationsavtal finns ska specialanpassningsrutin följas.

Informera barnet, vårdnadshavare samt personal om risken att glida fram i rullstolen om man vinklar ryggen bakåt samtidigt som sitsen är i planläge. Ställ in lämplig ryggvinkel och gör sedan lägesförändringar med tilten. Vid tiltning kan det finnas behov av nackstöd.

Övrigt:

Föraren ansvarar för förankring av rullstol i fordon, t ex färdtjänst. Följ alltid leverantörens anvisningar av förankringspunkter, med eller utan brukare i rullstolen. Förskrivares ansvar att informera om detta.

Rullstol, tillbehör eller anpassning som endast är avsedd att användas inom idrottsverksamhet omfattas inte av förskrivning.