Till startsidan

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå längre sträckor.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att gå och röra sig utomhus och där behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel eller manuell rullstol.
Barnet skall visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt. Vårdnadshavare är ansvarig för att hjälpmedlet framförs på ett säkert sätt i den miljö det ska användas.

Eldriven rullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

Personen ska inte ha pågående alkohol- eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Behovet ska vara frekvent större delen av året minst 3-4 ggr/v och på ett påtagligt sätt öka barnets utveckling och självständighet i den dagliga livsföringen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning utomhus.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.
Förskrivning av fler kan ske när behov finns av eldriven rullstol för både inom- och utomhusbruk och detta inte kan tillgodoses med enbart en eldriven rullstol. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Om det framkommer att brukaren inte längre uppfyller kriterierna eller att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 30 timmar per år och inga rimliga skäl finns, kan den eldrivna rullstolen återkallas.

Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.
Byte av eldriven rullstol kan ske om barnets behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Utredningsformulär för elrullstol finns att hämta hos hjälpmedelskonsulenten.

Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på dess möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare och ev. berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen skall användas och var den skall förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Vid behov av ev. bostadsanpassning för förvaring tas kontakt med barnets arbetsterapeut.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden.

Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra eldriven rullstol.

Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om barnet kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert och självständigt sätt.

Om rullstolen körs i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim skall regler för gångtrafikant följas.

Om rullstolen körs med högre hastighet skall trafikregler för cyklist följas.

Körträning kan överlåtas till annan person utifrån förskrivarens bedömning. Förskrivare ansvarar då för att personen ifråga får den information som krävs för att ta över körträningen.

De flesta eldrivna rullstolars köregenskaper går att påverka genom omprogrammering för att anpassas till barnet.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till barnet och dess vårdnadshavare eller annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att låneförbindelsen gås igenom och undertecknas av vårdnadshavaren samt att informationshäftet "Lån av elrullstol" lämnas ut.

Uppföljning

Förskrivare ansvarar för att uppföljning sker minst en gång per år. Oftare till en början. Vid uppföljning utvärderas om den eldrivna rullstolen uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver göras.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år.

Övrigt

Vid ev. transport i bil och färdtjänst rekommenderas att barnet/ungdomen om möjligt flyttar över till vanligt bilsäte.

Säkerhetsbälte och nackstöd monterat på eldriven rullstol ersätter inte bilbälte och bilens nackstöd vid sittande i rullstol under färd i buss. Tänk på att ev. rullstolsbord kan innebära skaderisk vid ev. kollision.