Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning Akka-platta med eller utan slingstyrning

Akka-platta med eller utan slingstyrning.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter i kombination med omfattande kognitiva svårigheter och rörelsehinder på grund av medfödd eller förvärvad hjärnskada.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet till självständig förflyttning inomhus.
Barnet ska ha förmåga att hantera en kontakt och kunna lära sig samband mellan orsak och verkan.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning och öka möjligheterna till kommunikation t ex påkalla uppmärksamhet, välja social samvaro/samspel, utveckla rums- tids- och kroppsuppfattning samt kunna uttrycka sin vilja.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

En förutsättning är att barnet ska ha engagerade personer i sin närhet, som tar ansvar för en strukturerad träning.
Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.
En ny eldriven rullstol kan förskrivas om de medicinska förutsättningarna har förändrats.
_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare i samråd med barnhjälpmedelskonsulent gör en bedömning av brukarens situation med tyngd-punkt på brukarens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med barnet och dess anhöriga och ev. berörda personalgrupper utreds behov, mål och i vilken miljö AKKA-plattan ska användas. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där AKKA-plattan ska användas eller under likvärdiga förhållanden. Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra AKKA-platta.

Förskrivare i samråd med barnhjälpmedelskonsulent/barnhjälpmedelstekniker ansvarar för att hitta en säker lösning på förankringen av det hjälpmedel som är aktuellt att använda tillsammans med AKKA-plattan.

Observera att den sammanlagda vikten inte får överstiga 100 kg.

Förskrivare ansvarar för instruktion och genomgång av AKKA-plattan.

Förskrivare ansvarar för körträning och uppföljning av den samt råd och tips runt aktiviteter kopplat till körningen. Slingan dras och provkörs.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer AKKA-plattan ges till barnet och dess vårdnadshavare eller annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att låneförbindelsen gås igenom och undertecknas av vårdnadshavaren eller annan ansvarig person.

Uppföljning

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker minst en gång per år. Oftare till en början. Vid uppföljning utvärderas om AKKA-plattan uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver göras.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats