Till startsidan

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning och uppresningsfunktion

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsullent

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå, klara uppresning och bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att gå och där behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel, manuell rullstol eller eldriven rullstol med manuell styrning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att klara uppresning och bibehålla stående ställning.
Barnets behov av att stå ska vara frekvent och inte kunna tillgodoses på annat sätt.
Barnet skall visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt. Vårdnadshavare är ansvarig för att hjälpmedlets framförs på ett säkert sätt i den miljö det skall användas.
Behovet av förflyttning skall vara frekvent och på ett påtagligt sätt öka barnet/ungdomens utveckling och självständighet i den dagliga livsföringen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus samt klara uppresning och bibehålla stående ställning.
För att förhindra utveckling av felställningar, normalisera muskeltonus, motverka smärta och/eller cirkulationsrubbningar och underlätta ventilation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.
Byte av eldriven rullstol kan ske om patientens behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.
 • Ett frekvent behov av förflyttning samt att kunna utföra aktiviteter där man självständigt behöver komma upp i stående ställning ska finnas.
 • Eldriven rullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för endast ståträning.
 • Uppresningoch nedsänkning ska kunna utföras självständigt av brukaren.
 • Utredningsformulär för elrullstol finns att hämta hos hjälpmedelskonsulenten.
 • En sjukgymnastisk bedömning av ståendet skall vara gjord innan utprovning påbörjas. Önskvärt är att den sjukgymnast som bedömer ståendet sedan är med genom hela förskrivningen.
 • Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på dess möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.
 • Tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare och ev. berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen skall användas och var den skall förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.
 • Vid behov av ev. bostadsanpassning för förvaring tas kontakt med barnets arbetsterapeut.

Utprovning

 • Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden.
 • Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra eldriven rullstol.
 • Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om barnet kan framföra den eldrivna rullstolen påett säkert och självständigt sätt.
 • Om rullstolen körs utomhus och i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim skall regler för gångtrafikant följas. Om rullstolen körs med högre hastighet skall trafikregler för cyklist följas.
 • Körträning kan överlåtas till annan person utifrån förskrivarens bedömning. Förskrivare ansvarar då för att personen ifråga får den information som krävs för att ta över körträningen.
 • De flesta eldrivna rullstolars köregenskaper går att påverka genom omprogrammering för att anpassas till barnet/ungdomen.
 • Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till barnet och dess vårdnadshavare eller annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att låneförbindelsen gås igenom och undertecknas av vårdnadshavaren samt att informationshäftet "Lån av elrullstol" lämnas ut.

Uppföljning

 • Förskrivare ansvarar för att uppföljning sker minst en gång per år. Oftare till en början. Vid uppföljning utvärderas om den eldrivna rullstolen uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver göras.
 • Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år.

Övrigt

 • Vid ev. transport i bil och färdtjänst rekommenderas att barnet/ungdomen om möjligt flyttar över till vanligt bilsäte.
 • Säkerhetsbälte och nackstöd monterat på eldriven rullstol ersätter inte bilbälte och bilens nackstöd vid sittande i rullstol under färd i buss. Tänk på att ev. rullstolsbord kan innebära skaderisk vid ev. kollision.