Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning Utrustad med dubbelkommando

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att gå och där behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel,manuell rullstol eller eldriven rullstol med manuell styrning.
Aktivitetsbegränsning som innebär att barnet inte självständigt klarar framförande av eldriven rullstol i alla situationer.
Barnet skall visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt då hjälpmedlet framförs självständigt. Vårdnadshavare är ansvarig för att hjälpmedlets framförs på ett säkert sätt i den miljö det skall användas.
Behovet skall vara frekvent och på ett påtaglig sätt öka barnet/ungdomens utveckling och självständighet i den dagliga livsföringen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Om barnet inte längre klarar av att framföra den eldrivna rullstolen självständigt, skall bedömning ske enligt riktlinjerna för drivaggregat till manuell rullstol alternativt eldriven vårdarmanövrerad rullstol.
Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.
Byte av eldriven rullstol kan ske om patientens behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Grunden för att utrusta en eldriven rullstol med dubbelkommando är att barnet till största delen själv framför den eldrivna rullstolen men inte i alla situationer klarar att manövrera den pga. nedsatt uthållighet, stressad trafikmiljö eller trånga utrymmen etc.

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Utredningsformulär för elrullstol finns att hämta hos hjälpmedelskonsulent.

Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på dess möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare och ev. berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen skall användas och var den skall förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Vid behov av ev. bostadsanpassning för förvaring tas kontakt med barnet arbetsterapeut.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden.

Vid behov av eldriven rullstol för inom- och utomhusbruk väljs i första hand en kombinationsstol.

Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra eldriven rullstol.

Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om barnet och vårdnadshavaren kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert sätt utan fara för sig själv eller andra.

Körträning kan överlåtas till annan person utifrån förskrivarens bedömning. Förskrivare ansvarar då för att personen ifråga får den information som krävs för att ta över körträningen.

Om rullstolen körs utomhus och i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim skall regler för gångtrafikant följas. Om rullstolen körs med högre hastighet skall trafikregler för cyklist följas.

De flesta eldrivna rullstolars köregenskaper går att påverka genom omprogrammering för att anpassas till barnet och dess vårdnadshavare.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till barnet och dess vårdnadshavare eller annan person. Förskrivare ansvarar för att låneförbindelsen gås igenom och undertecknas av vårdnadshavaren samt att informationshäftet "Lån av elrullstol" lämnas ut.

Uppföljning

Förskrivare ansvarar för att uppföljning sker minst en gång per år. Oftare till en början.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år.

Övrigt

Vid ev. transport i bil och färdtjänst rekommenderas att barnet om möjligt flyttar över till vanligt bilsäte.

Säkerhetsbälte och nackstöd monterat på eldriven rullstol ersätter inte bilbälte och bilens nackstöd vid sittande i rullstol under färd i buss. Tänk på att ev. rullstolsbord kan innebära skaderisk vid ev. kollision.

Häng aldrig kasse/väska på styr- eller körenhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen