Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå.
Barnmed svår funktionsnedsättning som medför att förflyttning med eldriven rullstol inte kan utföras självständigt.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär total svårighet att själv förflytta sig med eldriven rullstol utomhus.
Aktivitetsbegränsning som innebär att förflyttning med eldriven rullstol utomhus endast kan ske med hjälp av annan person.
Det är för tungt (brukarvikt och/eller rullstolens beskaffenhet) för medhjälparen att köra brukaren i manuell rullstol eller närmiljön är av sådan karaktär att det behövs motoriserad drivning och broms för att medhjälparen skall kunna framföra rullstolen på säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att brukaren kommer ut i sin närmiljö med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.
Byte av eldriven rullstol kan ske om patientens behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Utredningsformulär för elrullstol finns att hämta hos hjälpmedelskonsulent.

Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på dess möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare och ev. berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen skall användas och var den skall förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

I de fall där personal är behjälplig vid skötsel eller behöver köra den eldrivna rullstolen så ansvarar dennes arbetsgivare för att ny personal får introduktion om handhavandet av rullstolen.

Vid behov av ev. bostadsanpassning för förvaring tas kontakt med barnet/ungdomens arbetsterapeut.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden. Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra eldriven rullstol.

Vid behov av eldriven rullstol för inom- och utomhusbruk väljs i första hand en kombinationsstol.

Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om vårdaren kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert sätt. Om rullstolen körs utomhus och i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim skall regler för gångtrafikant följas.

De flesta eldrivna rullstolars köregenskaper går att påverka genom omprogrammering för att anpassas till vårdnadshavaren eller personalen.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till barnet och dess vårdnadshavare eller annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att förbindelsen gås igenom och undertecknas av vårdnadshavaren eller annan ansvarig person samt att informationshäftet "Lån av elrullstol" lämnas ut.

Uppföljning

Vid uppföljning utvärderas om den eldrivna rullstolen uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver åtgärdas.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år.

Övrigt

Vid ev. transport i bil och färdtjänst rekommenderas att barnet/ungdomen om möjligt flyttar över till vanligt bilsäte.

Säkerhetsbälte och nackstöd monterat på eldriven rullstol ersätter inte bilbälte och bilens nackstöd vid sittande i rullstol under färd i buss. Tänk på att ev. rullstolsbord kan innebära skaderisk vid ev. kollision.

Häng aldrig kasse/väska på styr- eller körenhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats