Till startsidan

12 24 09 Drivaggregat brukarstyrd

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig själv med manuell rullstol längre sträckor.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att förflytta sig med manuell rullstol självständigt.
Barnet ska visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt. Behovet av drivaggregat och utförandet ska vara regelbundet och frekvent och på ett påtagligt sätt öka barnets möjlighet till självständighet i den dagliga livsföringen.

Rullstol med drivaggregat får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan framföra rullstolen på ett betryggande sätt. Personen ska inte ha pågående alkohol- eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning med rullstol i närmiljön.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna grupp.

Övrigt:

Förvaring och laddning av drivaggregatet ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av mins +5 grader C.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivare gör en bedömning av barnets situation med tyngdpunkt på dess möjligheter till förflyttningar med eller utan hjälp i det dagliga livets aktiviteter. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Drivaggregat till drivhjulen kan vara ett alternativ till eldriven rullstol för självständig förflyttning. 

Drivaggregat kan förskrivas om barnet inte klarar att köra manuell rullstol p.g.a. sin vikt, funktionshinder och/eller närmiljöns beskaffenhet.

Drivaggregat kan monteras på t ex transportrullstol istället för på barnets ordinarie inomhusrullstol om drivaggregatet försvårar aktiv användning av ordinarie rullstol eller försvårar transport av rullstol vid ex resor. Tänk på att i så fall även bedöma extra behov av förvaringsmöjligheter.

Brukarstyrt drivaggregat är inte att jämställa med en elrullstol vad gäller framkomlighet eller stötdämpning i olika väglag såsom kullersten eller snömodd. Tänk på att detta kan påverka smärta och spasticitet.

Observera att balanseringen av rullstolen kan behöva ändras beroende av drivaggregat.

Brukarstyrt påhängsaggregat med styre samt brukarstyrt påskjutsaggregat.

Vid eventuell förskrivning av påhängsaggregat med styre ta kontakt med barnhjälpmedelskonsulent.

En god kognitiv förmåga krävs av barnet vid användning och hantering för att framföra på ett tryggt och säkert sätt.

Tänk på att barnet ska kunna planera sin körning, kunna bedöma risker i miljö och anpassa hastighet.

God bålstabilitet krävs för att montera på/av drivaggregat samt att kunna ändra tyngdpunkt utifrån miljöns krav t ex kraftig lutning av underlag

Tänk på att påhängsaggregat med styre ger ett förändrat sittande med bla ökat tryck mot sittbenen då rullstolen tippas bakåt.

Var uppmärksam på att rullstolens konstruktion utsätts för mer påfrestning vid högre hastigheter vilket kan medföra ett mer frekvent underhåll.

Utprovning:

Välj modell utifrån användningsområde och barnets förutsättningar.

Utprovning skall ske i den miljö där rullstolen är tänkt att användas.

Förskrivare ansvarar för ev. behov av körträning.

Var noga med instruktioner om skötsel och ev. begränsningar vid hindertagning enligt leverantörens anvisningar.

Uppföljning:

Minst en gång per år.