Till startsidan

12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig från en plats till en annan och att göra en överflyttning från en yta till en annan.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stora svårigheter, att självständigt ändra grundläggande kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan och göra överflyttning från en yta till en annan.
Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån personens strukturavvikelser, funktionsnedsättning och totala omvårdnadssituation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar mot personens behov kan personlyft inte förskrivas.
Omgivningsfaktorer avgör om hjullyft, stationär eller fristående lyft väljs.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

 • Överflyttning med lyft är passivt för brukaren, därför är det viktigt att andra överflyttningstekniker och hjälpmedel, ex överflyttningsplattform, först har provats och dömts ut.
 • När grundutrustning finns ska detta beaktas innan individuell förskrivning sker.

Utprovning:

 • Vid förskrivning, bedöm och informera personal/anhörig om brukaren behöver hjälp av en eller flera personer. Rekommendationen är att man ska vara två personer. Tänk på att behovet av hjälp kan variera i olika situationer.
 • Vid behov av lyft, försök samordna förflyttningarna så mycket som möjligt.
 • Välj modell utifrån brukarens förutsättningar och aktivitetsnivå. Tänk på max brukarvikt.
 • Mobillyft är att föredra vid behov av överflyttning på olika platser i bostaden.
 • Fast monterad taklyft kan vara ett alternativ ex hos tunga brukare och vid överflyttning i trånga utrymmen.
 • Stationär fristående taklyft kan vara ett alternativ till en fast monterad.
 • Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för montering/demontering. Före montering ska brukaren informera fastighetsägaren.

Övrigt:

 • Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas ska kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se även skriften "Kombinationer lyftselar - personlyftar", utgiven av HI.
 • Periodisk inspektion av lyftselar bör göras enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Defekta lyftselar ska kasseras.