Till startsidan

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd inkl medicinpåminnare

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt minnesfunktion, organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga och/eller initiativförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet eller avsaknad av förmåga att ta sin medicin enligt ordination, där medicindosett eller enbart tidspåminnelse inte fungerar.

Mål med hjälpmedlet: Att självständigt kunna klara sin medicinering i nivå med ålder och utvecklingsnivå.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Batteribyte bekostas av patienten.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Är ungdomen mogen att klara sin medicinering i nivå med ålder och utvecklingsnivå?
  • Det är inte aktuellt att förskriva ett doseringshjälpmedel för barn under 13 år.
  • Bedöm om ungdomen har stora svårigheter med minnes-, planering och/eller initiativförmåga.
  • Överväg om ungdomen kan klara av att ta sin medicin med kognitivt stöd så som tydliga och konkreta rutiner/strategier med produkt/doestt från allmän handel.
  • Överväg om ungdomen kan klara av att komma ihåg att ta sin medicin med hjälp av något kognitivt hjälpmedel som finns under iso-kod  22 27 12 Varseblivningshjälpmedel - Ur och Klockor.
  • Börja alltid med ett enklare hjälpmedel.
  • Kontrollera att ungdomens medicin får plats i doseringsfacken.

Utprovning:

  • Tydliggör vem som ansvarar för medicindelningen i doseringshjälpmedlet, t ex förälder, personal-
  • Ge information till ungdomen och föräldrar om hur medicindoseraren ska användas samt information om funktion/inställningar till den som ska vara ansvarig för medicindelningen.
  • Det är viktigt med nogranna rutiner för hur man handhar hjälpmedelet, t ex bytabatteri, medicinladdning, programmering av tid och tidpunkter/larm för medicin.