Till startsidan

22 39 07 Ljuddisplayer

Hjälpmedel som presenterar information från datorer och som ändra och anpassar standard presentationsenheter till tal-till-tal-omvandling, syntetiskt tal.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Leg. arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barnr med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredsställande genom tal,
tecken, bilder och/eller symboler. Barnet skall ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.
Barnet skall kunna tillgodogöra sig nödvändig datorkunskap.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Programvara förskrivs enbart i kommunikativt syfte.
Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär samt uppkoppling mot internet omfattas inte av förskrivning.
Uppgradering eller byte av programvara kan endast ske när detta ytterligare väsentligt förbättrar
förmågan att kommunicera.