Region Värmland logga

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast
Leg. sjuksköterska (sänggrindar)

Målgrupp:

 1. Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och/eller förflytta sig till/från sängen.
 2. Personer med funktionsnedsättning som medför så stora svårigheter att ändra kroppsställning eller förflytta sig så att personen behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.
 3. Småbarnsförälder med funktionsnedsättning.

Kriterier:

 1. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att ändra kroppsställning från/till liggande, till/från sittande i säng och att resa/sätta sig från/till sängen eller att förflytta sig från/till sängen. Behovet kan inte tillgodoses med enbart förhöjningsklotsar och/eller el-ryggstöd.
 2. Aktivitetsbegränsning som innebär att personen behöver daglig hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.
 3. Höj- och sänkbar spjälsäng kan förskrivas till småbarnsförälder med funktionsnedsättning som medför svårigheter att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Mål med hjälpmedlet:

 1. Möjliggöra att självständigt kunna göra lägesändringar i sängen och/eller att förflytta sig till/från säng.
 2. Möjliggöra en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person.
 3. Att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

I första hand ska personens befintliga säng anpassas.
Avsaknad av säng som uppfyller normal standard berättigar inte till förskrivning.

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Grundmadrass kan förskrivas som komplement vid förskrivning av elektrisk reglerbar säng. Madrassen beställs separat.

Bedömning

Förskrivning förutsätter att enklare hjälpmedel såsom sängklotsar, uppresningshjälpmedel och elryggstöd först har provats.

Vid förskrivning till person med hjärt- och lungsjukdom bör samråd ske med behandlande läkare.

När grundutrustning finns i särskilt boende ska detta beaktas innan individuell förskrivning sker.

Utprovning

Den fysiska miljön ska vara anpassad innan säng levereras. Det är viktigt att se till att det finns utrymme så att sängen kan placeras på ett ändamålsenligt sätt. Behov av specifika tillbehör har betydelse för val av säng.

Om behovet inte finns av tryckavlastande madrass och önskan finns att använda egen madrass som är lämplig till sängen är det fullt möjligt. Vid sängleverans ska madrass då finnas på plats. Rekommenderad tjocklek 10-12 cm med god kvalitet och bredd beroende på sängbredd.

En bredare säng kan förskrivas av medicinska skäl.

Tänk på att:

 • Se till så att det finns tillräckligt med utrymme i rummet där sängen ska vara placerad.
 • Om personen sköts i säng kan arbetssituationen bli sämre för den som vårdar.
 • Om sängen behöver flyttas inne i boendet kan den vara för bred för dörröppningar.
 • Hantering och transport av sängen blir svårare, tex. om det finns hiss, svängd trappa upp till boendet och liknande.
 • Även en större madrass behöver beställas.

Sänggrind kan användas om personen ger sitt samtycke och bidrar till att personen känner sig trygg och säker. Det får inte användas som en tvångsåtgärd. Kan inte personen ge sitt samtycke ska dennes reaktion och uttryck vara vägledande. Beslut om sänggrind måste fattas i varje enskilt fall.

Tänk på att:

 • Om sängen är utrustad med integrerade grindar ska dessa plomberas (till exempel med buntband) om grindarna inte ska användas.
 • Om det föreligger risk för fall från säng ska en noggrann analys och avvägning göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind. Andra alternativ ska uteslutas innan grind används.
 • Vara observant på klättring över grind samt klämrisk.
 • Om grind är en risk för personen, överväg i stället lägre säng.
 • Snedställd grind inte ska användas som stöd vid vändning i säng.
 • Avståndet från madrass till sänggrindens överkant inte får understiga 22 cm.
 • Bedöma behovet av grindskydd.

Sidan uppdaterad