Till startsidan
Till startsidan

22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

Nivå

1

Remittent

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut/Leg. sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga.

Kriterier

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen. Behov finns av både auditivt och visuellt anpassat påminnelsestöd och behovet kan inte tillgodoses med enklare lösningar.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och genomförande.

Förskrivning av flera

Nej

Övrigt

Batteribyte bekostas av brukaren.

___________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på organisations- och planeringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga. Bedöm även den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter, detta är särskilt viktigt.
 • Överväg om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och eller med rutiner och strategier anpassade för personen och eller produkter i allmän handel. Om detta inte är tillräckligt komplettera med lämpligt hjälpmedel. Börja med ett enklare hjälpmedel.
 • Ta reda på om personen har en fungerande smartphone och hur den används. Bedöm om den kalenderfunktion som finns i personens egen smartphone är tillräcklig för att personen ska få struktur på vardagen. Använder personen till exempel kameran och andra grundfunktioner och appar som kan vara aktuella?
 • Överväg om det är viktigt för personen att hjälpmedlet är diskret.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.
 • Ett långsiktigt motivationsarbete kan behövas då personen kan ha svårt med förändringar, att se helheten eller att förstå syftet med hjälpmedlet.
 • Behöver personen ett visuellt eller auditivt hjälpmedel eller både och?
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Personen ska vara i behov av Handiprogrammets, MEMOplanners tydliga och förenklade layout.
 • För att få en MEMOplanner förskriven ska personen vara i behov av en stationär bas med möjlighet till fjärrstyrning.
 • Är det en fördel eller en nackdel att kalender och telefon finns i samma produkt? Till exempel har personen svårt att hantera två funktioner i samma produkt eller har personen svårt att hålla ordning på flera saker samtidigt?

Utprovning

Hårdvara: Handi One och MEMOplanner medium.

 • Skicka remiss till Hjälpmedelsservice. (Använd remissblankett till handdator/programvara. För de enheter som använder Cosmic, skickas remiss i detta system, välj vårdbegäran).
 • Hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelsservice bedömer utifrån remiss i samråd med förskrivaren om personen uppfyller kriterierna för förskrivning av i första hand Handi One eller MEMOplanner medium. Utprovning sker i samverkan med förskrivare och hjälpmedelskonsulent.
 • Utvärdering sker efter fyra veckor. När personen behöver stöd från omgivningen är det viktigt att utbilda stödpersoner redan under utprovningstiden så att man kan få en uppfattning av hur hjälpmedlet skulle kunna fungera i personens vardag.
 • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuellt andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner. Informera om att grundutbildning i Handiprogrammet ges vid behov.
 • Börja inlärningen i en konkret situation där personen är motiverad att använda hjälpmedlet.
 • Börja med att introducera till exempel kalenderfunktionen och lägg in några få påminnelser som är positiva för personen.
 • Utprovningen bör ske utifrån personens tidigare vana av IT-baserade produkter, vissa personer klarar mycket väl av att introduceras i flera funktioner samtidigt.
 • Utarbeta rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda batterier, ändra inställningar.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning för personen.

Mjukvara/programvara: Handikalender (iOs, Andorid), Handi5 SW (Android).

 • Ta reda på om personen har en smartphone som är kompatibel med programvaran och som rekommenderas av leverantörerna.
 • Skicka remiss till Hjälpmedelsservice. (Använd remissblankett till handdator/programvara. För de enheter som använder Cosmic, skickas remiss i detta system, välj vårdbegäran).
 • Hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelsservice bedömer utifrån remiss i samråd med förskrivaren om personen uppfyller kriterierna för förskrivning av Handikalender eller Handi5 SW.
 • Utprovning sker i samverkan med förskrivare och hjälpmedelskonsulent.
 • Utvärdering sker efter fyra veckor. När personen behöver stöd från omgivningen är det viktigt att utbilda stödpersoner redan under utprovningstiden så att man kan få en uppfattning av hur hjälpmedlet skulle kunna fungera i personens vardag

För sortiment se 

Bassortiment/kognitionshjälpmedel alternativt webSesam/sortimentskatalog.

Vid förskrivning av hårdvara med digital kalender eller vid förskrivning av programvara i sin privata smartphone/surfplatta bekostar personen själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det åligger förskrivaren att försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar detta innan förskrivning.

Uppföljning

 • Planera in uppföljningstillfällen redan vid förskrivningstillfället tillsammans med eventuell stödperson.
 • Det kan ta flera år innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.
 • Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt, men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.
 • Hjälpmedelskonsulent bevakar att uppföljning har skett efter ett år. Beroende på hur personen använder sitt hjälpmedel görs en individuell plan på hur vidare uppföljning ska ske.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats