Till startsidan
Till startsidan

22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem exklusive avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

Nivå

2b, 2c

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga.

Kriterier

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och genomförande.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt

Batteribyte bekostas av brukaren.

____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga. Bedöm även den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • I vilken miljö ska hjälpmedlet användas?
 • Att hämta in information från omgivningen om brukarens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
 • Överväg först om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och/eller med rutiner och strategier anpassade för personen och/eller produkter i allmän handel. Om detta inte är tillräckligt komplettera med lämpligt hjälpmedel. Börja med ett ”enklare” hjälpmedel.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.
 • Det kan handla om ett långsiktigt motivationsarbete där personen har svårt med förändringar, att se helheten och att förstå syftet med hjälpmedlet.

Utprovning

Tänk på:

 • Behöver personen ett visuellt eller auditivt hjälpmedel eller både och?
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Behöver hjälpmedlet användas på flera ställen?
 • Bör hjälpmedlet vara så diskret som möjligt?
 • Vid behov utses person/personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuellt andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner.
 • Börja inlärningen i en konkret situation där brukaren är motiverad att använda hjälpmedlet.
 • Utarbeta rutiner för hur man handhar hjälpmedlet t ex ladda och byta batterier, ändra inställningar.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning.
 • Observera att här finns en del hjälpmedel som är konsumentprodukt! Förbindelse som finns i handboken rekommenderas då patientsäkerhetslagen inte gäller.

För sortiment se Bassortiment/kognitionshjälpmedel alternativt webSesam/sortimentskatalog

Uppföljning

Det kan ta flera år innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats