Till startsidan
Till startsidan

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd inkl medicinpåminnare

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt minnesfunktion, organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga och eller initiativförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet eller avsaknad av förmåga att ta sin medicin enligt ordination, där medicindosett eller enbart tidspåminnare inte fungerar.

Mål med hjälpmedlet:

Att självständigt kunna klara sin medicinering.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på minnesfunktion, organisations- och planeringsförmåga, tids- planeringsförmåga och/eller initiativförmåga.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Att hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
 • Överväg om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och eller med rutiner och strategier anpassade för personen och eller produkter i allmän handel. Kan personen klara att komma ihåg att ta sin medicin med hjälp av något kognitivt stöd eller med kognitiva hjälpmedel som finns under varseblivningshjälpmedel/ur och klockor?
 • Börja med ett "enklare" hjälpmedel.
 • Kontrollera att medicinen får plats i "doseringsfacken".

Utprovning

 • Tydliggör vem som ansvarar för medicindelning i doseringshjälpmedlet, till exempel personen själv, närstående, personal som ansvarar för att fördelning av medicin blir ordinerad dos.
 • Ge information till brukaren hur medicindoseraren ska användas samt information om funktion till den som ska vara ansvarig för delning av medicin.
 • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuella andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner.
 • Utarbeta noggranna rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda och byta batterier, ändra inställningar.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning.

För sortiment se Bassortiment/kognitionshjälpmedel alternativt websesam/sortimentskatalog

Uppföljning

Klargör tydligt vem som har uppföljningsansvaret.
Täta och noggranna uppföljningar är särskilt viktigt vid förskrivning av doseringshjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats