Till startsidan

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd inkl medicinpåminnare

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt minnesfunktion, organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga och eller initiativförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet eller avsaknad av förmåga att ta sin medicin enligt ordination, där medicindosett eller enbart tidspåminnare inte fungerar.

Mål med hjälpmedlet:

Att självständigt kunna klara sin medicinering.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på minnesfunktion, organisations- och planeringsförmåga, tids- planeringsförmåga och/eller initiativförmåga.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Att hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
 • Överväg om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och eller med rutiner och strategier anpassade för personen och eller produkter i allmän handel. Kan personen klara att komma ihåg att ta sin medicin med hjälp av något kognitivt stöd eller med kognitiva hjälpmedel som finns under varseblivningshjälpmedel/ur och klockor?
 • Börja med ett "enklare" hjälpmedel.
 • Kontrollera att medicinen får plats i "doseringsfacken".

Utprovning

 • Tydliggör vem som ansvarar för medicindelning i doseringshjälpmedlet, till exempel personen själv, närstående, personal som ansvarar för att fördelning av medicin blir ordinerad dos.
 • Ge information till brukaren hur medicindoseraren ska användas samt information om funktion till den som ska vara ansvarig för delning av medicin.
 • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuella andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner.
 • Utarbeta noggranna rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda och byta batterier, ändra inställningar.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning.

För sortiment se Bassortiment/kognitionshjälpmedel alternativt websesam/sortimentskatalog

Uppföljning

Klargör tydligt vem som har uppföljningsansvaret.
Täta och noggranna uppföljningar är särskilt viktigt vid förskrivning av doseringshjälpmedel.